University of Oulu

Sukupuolen vaikutus nuoren sosiaaliseen syrjäytymiseen : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Molander, Camilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112159339
Language: Finnish
Published: Oulu : C. Molander, 2021
Publish Date: 2021-12-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa Pekka Aatos
Reviewer: Alanko, Anu
Puuronen, Vesa Pekka Aatos
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkitaan sukupuolen vaikutusta nuoren sosiaaliseen syrjäytymiseen. Tutkielmassa huomioidaan mies- ja naissukupuoli sekä muunsukupuoliset. Tutkielma on toteutettu systemaattista kirjallisuuskatsausta käyttäen ja analysoitu sisällönanalyysilla. Aineistoon valikoitui 11 alkuperäistutkimusta, jotka käsittelevät muun muassa nuoruutta, sukupuolta, syrjäytymistä, vertaissuhteiden ongelmia ja sosiaalista selviytymistä. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan nuoruutta, syrjäytymistä, syrjäytymisen riskitekijöitä, syrjäytymisen prosessinomaisuutta, sosiaalista syrjäytymistä, sukupuolta, maahanmuuttajataustaisia nuoria ja vertaissuhteiden ongelmia. Tutkielmassa nostetaan maahanmuuttajataustaiset nuoret esille omana lukunaan, sillä he näkyvät usein syrjäytyneiden nuorten tilastoissa korostuneesti, ja kohtaavat tilastojen valossa suhteellisen paljon sosiaalisen syrjäytymisen riskitekijöitä, kuten kiusaamista ja yksinäisyyttä.

Syrjäytymisen käsite on varsin kiistanalainen ja haastava määritellä, mutta Suomessa sillä tarkoitetaan muun muassa kasautunutta huono-osaisuutta, syrjäytymistä yhteiskunnallisesta osallisuudesta ja elämänhallintaan liittyviä monimuotoisia vaikeuksia. Syrjäytymistä koskevissa puheissa korostuu erityisesti syrjäytymisen prosessimaisuus, termin moninaisuus ja sen tarkastelu valtaväestöön suhteutettuna normaalista poikkeavana tilana. Sosiaalinen syrjäytyminen on omasta tahdosta riippumatonta sosiaalisten suhteiden ja kavereiden puutetta, siteettömyyttä, sivullisuutta ja sosiaalisen tuen puutetta. Näin ollen sosiaalinen syrjäytyminen on erityisesti sosiaalisista tilanteista ja sosiaalisista suhteista ulkopuolelle jäämistä.

Tutkielman tavoitteena oli saada tietoa siitä, millaisia vaikutuksia sukupuolella on nuoren sosiaaliseen syrjäytymiseen, ja miten vaikutukset suhteessa sosiaaliseen syrjäytymiseen eroavat sukupuolten välillä. Tutkielman aineistosta ilmenee, että miesten, naisten ja muunsukupuolisten sosiaaliseen syrjäytymiseen johtavat tekijät eroavat toisistaan. Sosiaalinen syrjäytyminen koskettaa useammin poikia ja nuoria miehiä, kuin tyttöjä ja nuoria naisia. Poikien elämässä on havaittu enemmän tekijöitä, jotka vahvistavat ongelmien kasautumista ja pysyvyyttä. Lisäksi poikien kohdalla riski antisosiaaliseen käyttäytymiseen on suurempi kuin tyttöjen kohdalla. Tutkielman aineiston mukaan muunsukupuoliset nuoret voivat yleisesti ottaen huonommin kuin cis-nuoret, ja he kohtaavat monenlaista syrjintää, joka vaikuttaa negatiivisesti heidän hyvinvointiinsa. Kiusaaminen ja syrjintä on yleisempää vähemmistöjä kohtaan. Erityisesti sukupuolivähemmistöt ovat alttiita syrjinnälle, kiusaamiselle ja häirinnälle. Kiusatuksi tuleminen, yksinäisyys, ulkopuoliseksi joutuminen, syrjintä sekä oman sukupuolen mahdollisesta salailusta johtuvat itsetunto- ja itseluottamusongelmat voivat johtaa sosiaalisen syrjäytymisen prosesseihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Camilla Molander, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.