University of Oulu

Kantelu aluehallintovirastoon oppilaiden oikeusturvan välineenä

Saved in:
Author: Ahvenus, Päivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112159340
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Ahvenus, 2021
Publish Date: 2021-12-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puuronen, Vesa Pekka Aatos
Alanko, Anu
Reviewer: Alanko, Anu
Puuronen, Vesa Pekka Aatos
Description:

Tiivistelmä

Hallintokantelun voi tehdä esimerkiksi aluehallintovirastoon, jos on tyytymätön viranomaisen toimintaan. Tässä kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa käsitellään Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon vuonna 2019 tehtyjä opetustoimea koskevia kanteluita. Tutkimusmenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Tutkimuskysymyksinä ovat mikä on kantelun merkitys oikeusturvan välineenä opetustoimessa, millaiset asiat opetustoimessa johtavat kanteluihin ja miten oppilaiden oikeudet toteutuvat koulussa kanteluiden valossa. Tutkimuksen näkökulmana on oppilaiden oikeudet lainsäädännön näkökulmasta. Tutkielmassa käydään läpi asiaan liittyvää lainsäädäntöä ja kanteluprosessia. Joissakin tilanteissa kantelun merkitys oppilaan oikeusturvan välineenä on suuri. Näin on esimerkiksi, jos opetuksen järjestäjä on laiminlyönyt oppilaan oikeuden opetukseen ja asia saadaan korjattua kantelun kautta. Näin tapahtuu useimmiten erityisopetuksen piirissä olevilla lapsilla. Vaikka kantelu olisikin aiheeton, kanteluratkaisu antaa joka tapauksessa tietoa oikeasta menettelystä opetuksen järjestäjälle, huoltajille tai oppilaalle itselleen. Tutkielman tulosten mukaan puutteita on sekä oppilaiden perusoikeuksien toteutumisessa, hyvässä pedagogiikassa, että yhteistyössä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kanteluissa toistuvat tietyt teemat: hallinto, (mm. viranomaispäätöksen puuttuminen), kiusaaminen, erityinen tuki, opetushenkilökunnan käytös ja uskonnonvapaus. Monessa kantelussa tulee esiin myös lastensuojelukytkös, eli lapsi on asiakkaana lastensuojelussa. Monesti kantelun alaisessa asiassa kyse on koulun ja vanhempien välisestä vuorovaikutusongelmasta. Oppilaiden oikeuksien paranemisessa on kuitenkin menty eteenpäin. Sanna Marinin hallitusohjelmassa on useita kohtia, joissa pyritään vaikuttamaan koulussa ongelmallisiksi koettuihin ja tässä tutkielmassakin esiin nousseisiin seikkoihin. Näin ollen on toivoa, että oppilaiden oikeuksien toteutuminen koulussa paranee tulevaisuudessa.

Complaint to the Regional State Administrative Agency as a tool for due process of students

Abstract

An administrative complaint can be made, for example, to a Regional State Administrative Agency if you are dissatisfied with the authority’s activities. This master’s thesis in education deals with complaints made to the Regional State Administrative agency of Western and Inner Finland in 2019 concerning teaching. The research method is data-driven content analysis and the research questions are what the significance of a complaint as a tool of legal security in teaching is, what kinds of activities lead to complaint and how are the rights of student realized at school in the light of complaints. The Research perspective is the rights of students from the point of view of legislation. This thesis reviews the relevant legislation related to the topic and complaint process. In some situations, the importance if a complaint to secure student’s due process is significant. This is the case for example if the provider of the education has neglected the student’s right to education and the case can be corrected through a complaint. This happens the most often the case for children in special needs education. Even if the complaint is unfounded, the complaint solution will in any case provide information on the correct procedure to the education provider, guardians or the student itself. According to the results of the study, there are shortages in the realization of student fundamental right, acceptable pedagogy and co-operation with parents and partners. Certain themes were repeated in the complaints: administration, (e.g., lack of official decisions), bullying, special support, behavior of teaching staff, and freedom of religion. In many complaints there arise the issue the child is a customer in child protection. In many cases, the problem is interaction between the school and the parents. However, progress has been made in improving students’ rights. There are several sections in Sanna Marin’s government programme that try to have an influence on the problems at school and also the problems mentioned in this study. Therefore, there is hope that the realization of students’ rights at school will improve in the future.

see all

Subjects:
Copyright information: © Päivi Ahvenus, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/