University of Oulu

Opettajaksi opiskelevien näkemyksiä persoonallisuudestaan

Saved in:
Author: Ruuskanen, Anna1; Väyrynen, Johanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112179382
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ruuskanen; J. Väyrynen, 2021
Publish Date: 2022-01-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Ulla Marjatta
Reviewer: Hintsanen, Mirka Hanna Maret
Takala, Ulla Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää opettajaksi opiskelevien näkemyksiä persoonallisuudestaan. Tavoitteenamme on selvittää, millaisia persoonallisuuden piirteitä yliopistoissa opettajaksi opiskelevilla on. Lisäksi tavoitteenamme on selvittää, onko eri koulutusohjelmissa opettajaksi opiskelevien persoonallisuuden piirteissä eroja.

Tutkielmamme perustuu määrälliseen aineistoon, joka on analysoitu yksisuuntaisella varianssianalyysillä (ANOVA). Aineisto on kerätty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Oppijan oikeus — Opettajan taito -tutkimushankkeessa sähköisellä lomakkeella keväällä 2019.

Tutkielman taustalla on viiden suuren persoonallisuuden piirteen malli, Big Five. Se on yksi tunnetuimmista persoonallisuuden piirteitä kuvaavista malleista. Persoonallisuuden piirteet kuvaavat yksilön tapaa toimia ja erottavat yksilöitä toisistaan. Piirteet ovat universaaleja ja niiden nähdään olevan luonteeltaan pysyviä. Persoonallisuuden viisi suurta piirrettä ovat avoimuus, tunnollisuus, sovinnollisuus, neuroottisuus ja ekstroversio.

Käsittelemme tutkielmassamme aiempaa opettajaopiskelijoiden ja opettajien persoonallisuuden piirteistä tehtyä tutkimusta sekä sitä, millaisia vaikutuksia piirteillä voi olla opettajaksi opiskelemiseen ja opettajan työhön. Piirteet vaikuttavat muun muassa opettajan työtyytyväisyyteen ja työuupumukseen, työskentelyn tapoihin ja opetustyyliin sekä opetuksen tehokkuuteen. Piirteillä on vaikutusta opettajaksi opiskelevien kokemaan tyytyväisyyteen uravalinnastaan, opiskelijan akateemiseen menestykseen ja minäpystyvyyteen. Piirteet näyttäytyvät suhteellisen pysyvinä opettajaopiskelijoiden opiskelun aikana, joten niillä on merkitystä myös työelämään siirtyessä.

Tutkielmamme tuo uutta tietoa opettajaksi opiskelevien persoonallisuuden piirteistä Suomessa. Kaikkien alojen opettajaksi opiskelevien itsearvioiden perusteella persoonallisuuden piirteet ilmenevät vahvuudeltaan seuraavassa järjestyksessä: avoimuus, tunnollisuus, sovinnollisuus, ekstroversio ja neuroottisuus. Alojen välillä on eroja persoonallisuuden piirteissä. Varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat ovat arvioidensa mukaan sovinnollisempia kuin aineenopettajaksi opiskelevat. Aineenopettajaksi opiskelevat ovat arvioidensa mukaan neuroottisempia kuin luokanopettajaopiskelijat ja erityisopettajaopiskelijat. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevat ovat arvioidensa mukaan neuroottisempia kuin erityisopettajaopiskelijat.

Teacher students’ views about their personality

Abstract

The aim of this Master’s thesis is to find out the views of teacher students about their personality. Our goal is to determine what kind of personality traits teacher students have. In addition, our goal is to determine whether there are differences in personality traits of teacher students studying in different education programmes.

The study is based on a quantitive data which has been analysed using Analysis of variance (ANOVA). The data was collected with an online Survey in the research project Oppijan oikeus — Opettajan taito funded by the Ministry of Education and Culture.

The background theory of this thesis is the Big Five Model. It is one of the best-known personality trait models. Personality traits describe an individual’s way of acting and distinguish individuals from one other. The traits are universal in nature and relatively stable during the lifespan. The Big Five personality traits are Openness to experiences, Conscientiousness, Agreeableness, Neuroticism, and Extraversion.

In our thesis, we will address previous research on the personality traits of teacher students and teachers, as well as the effects that traits can have on becoming a teacher and on teacher’s work. The traits affect, among other things, the teacher’s job satisfaction and burnout, teaching style, and the effectiveness of teaching. The traits have an impact on teacher student’s satisfaction about their choice of career, the student’s academic success and self-efficacy. The traits appear relatively stable during the years the teacher student spends in the university, so they also play a role in the transition to employment.

Our thesis brings new insight into the personality traits of Finnish teacher students. Based on the self-assessments of teacher students studying in all study programmes, personality traits occur in the following order: Openness to experience, Conscientiousness, Agreeableness, Extraversion and Neuroticism. There are differences between the personality traits of students studying in different study programmes. Early childhood education students are more agreeable than those studying to become a subject teacher, according to their assessments. Based on teacher students’ own assessments those studying to become a subject teacher are more neurotic than class teacher students and special education students. In addition, early childhood education students are more neurotic than special education students, according to their assessments.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anna Ruuskanen; Johanna Väyrynen, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/