University of Oulu

Tunnediskurssit lastenelokuvissa

Saved in:
Author: Määttä, Laura1; Vuokila, Eeva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 125
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112179388
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Määttä; E. Vuokila, 2021
Publish Date: 2022-01-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu Matti Sakari
Reviewer: Pinola, Timo
Heikkinen, Hannu Matti Sakari
Description:

Tiivistelmä

Elokuvat ovat aiempaa suuremmassa osassa lasten elämää. Siksi elokuvantekijöillä on suuri vastuu valita, millaisia teemoja, arvoja ja normeja he elokuvissa esittävät. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme lastenelokuvissa esiin tulevia tunnediskursseja, ja niiden sisällä olevia vallan viitekehyksiä. Lastenelokuvien tutkimus on painottunut englanninkielisiin elokuviin, mutta uutena antina tutkimuskentälle tuomme tässä tutkimuksessa vertailuun mukaan myös pohjoismaalaiset ja japanilaiset elokuvat.

Tutkimuksemme on laadullinen, ja tutkimusmetodimme on kriittinen diskurssianalyysi. Tutkimusmetodillemme tyypillisesti tarkastelemme aineistosta esiin tulevia diskursseja kriittisesti, sekä tuomme esiin vaienneita diskursseja. Teoreettisena näkökulmanamme toimii sosiaalinen konstruktionismi. Tutkimuksen aineisto koostuu 18 lastenelokuvasta, jotka ovat kolmelta eri alueelta: Pohjois-Amerikasta, Pohjoismaista ja Japanista, sekä kolmelta vuosikymmeneltä: 1980-, 1990- ja 2000-luvuilta.

Tutkimuksemme tarkoituksena on vastata neljään tutkimuskysymykseen: 1. Millaisia tunnediskursseja näistä elokuvista löytyy? 2. Millaisten tarinankerronnallisten keinojen avulla ne tulevat ilmi? 3. Miten vallankäyttö näkyy diskursseissa? 4. Millä tavoin diskurssit eroavat alueellisesti ja ajallisesti?

Nimesimme tutkimuksemme elokuvista yhteensä seitsemän tunnediskurssia: pahuusdiskurssi, tuntemattomuusdiskurssi, rakkausdiskurssi, yhteisödiskurssi, menetysdiskurssi, muutosdiskurssi ja valtadiskurssi. Tarkastelussa huomasimme, että vallankäyttö elokuvissa nousi esiin lapsille sopimattomina, totuutta vääristävinä tai puutteellisina representaatioina. Lisäksi tutkimuksemme osoittaa lastenelokuvien sisältävän alueellisia eroja tunnediskursseissa ja niiden sisällä olevissa teemoissa, kuten rakkaudessa, pahuudessa sekä naisoletettujen hahmojen kuvauksissa. Tutkimamme elokuvat sisältävät diskurssien osalta myös ajallisia muutoksia, jotka painottuvat eniten pohjoisamerikkalaisiin elokuviin.

Tuomalla esiin lastenelokuvista tunnediskurssien kautta löytyviä vallan viitekehyksiä, ja sitä kautta myös elokuvien vaienneita teemoja, tutkimuksemme osoittaa, että lastenelokuvien tutkimusta todella tarvitaan lisää. Mahdollisen jatkotutkimuksen avulla voidaan saada arvokasta lisätietoa vallankäytöstä elokuvissa ja sen vaikutuksista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Määttä; Eeva Vuokila, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/