University of Oulu

Opettajien kokemuksia ja ideoita matemaattisten aineiden opetuksen toiminnallistamisesta

Saved in:
Author: Jukuri, Emmi1; Viita, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 74
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112179389
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Jukuri; I. Viita, 2021
Publish Date: 2022-01-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Tiina Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari Juhani
Takalo, Tiina Susanna
Description:

Tiivistelmä

Opetukseen integroidulla liikunnalla ja istumisen tauottamisella voidaan lisätä nuorten fyysistä aktiivisuutta, joka vähenee yläkouluun siirryttäessä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla matemaattisten aineiden opettajat ovat tauottaneet istumista ja lisänneet liikuntaa oppituntien aikana. Toisena tavoitteena oli selvittää, millaisia ideoita opettajilla oli matemaattisten aineiden toiminnallisuuden lisäämiseksi. Kolmantena tutkimme opettajien keinoja toiminnallistaa matemaattisten aineiden eri sisältöalueita.

Tutkielmassa käsitellään fyysistä aktiivisuutta ja sen vaikutuksia terveyteen, yläkoulun matemaattisten aineiden ainedidaktiikkaa sekä liikunnan vaikutuksia aivoihin ja kognitiivisiin toimintoihin. Lisäksi käsittelemme opetukseen integroitua liikuntaa ja istumisen tauottamista. Tutkimuksissa on havaittu, että oppituntien aikana tapahtuva liikunta edesauttaa oppimista ja kehittää kognitiivisia taitoja.

Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2019 täydennyskoulutustapahtumissa. Täydennyskoulutuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui kahdeksan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevaa koulua. Jälkimmäiseen vaiheeseen osallistui kuusi matemaattisten aineiden opettajaa. Ensimmäisessä vaiheessa kerätty tutkimusaineisto koostui kuudesta nauhoitetusta opettajien ryhmäkeskustelusta. Toisessa vaiheessa kerätty tutkimusaineisto koostui kahdesta opettajien ryhmäkeskustelusta tallennetusta nauhoitteesta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla.

Tutkimustulokset osoittivat, että opettajat olivat tauottaneet istumista useilla erilaisilla keinoilla, joita olivat seisominen, siirtymät, taukojumpat ja tauot opetuksesta. Opettajat esittivät ideoita istumisen tauottamiseen ja sisältöalueisiin integroituun liikuntaan matemaattisten aineiden opetuksessa. Tulosten mukaan matematiikassa toiminnallisuutta oli hyödynnetty geometriassa, mittaamisessa, lukujoukoissa ja peruslaskutoimituksissa. Fysiikassa toiminnallisuutta oli hyödynnetty mekaniikan ja lämpöopin opetuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emmi Jukuri; Iida Viita, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/