University of Oulu

Yhdessä aulassa, yhteisöllisyys tilasuunnittelun lähtökohtana

Saved in:
Author: Pätynen, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 11.8 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112179404
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Pätynen, 2021
Publish Date: 2021-12-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Herneoja, Marja Aulikki
Reviewer: Pihlajaniemi, Janne Petteri
Soikkeli, Anu-Sisko
Description:

Tiivistelmä

Diplomityö Yhdessä aulassa, yhteisöllisyys tilasuunnittelun lähtökohtana on tutkielmapainotteinen kirjallinen opinnäyte, jossa syvennytään tarkastelemaan yhteisöllisyyttä, yhteisöllisyyden tunteen kokemista ja ilmenemistä julkisissa sekä puolijulkisissa aulatiloissa arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta Suomessa. Työ jakautuu kahteen pääasialliseen osaan: teoreettiseen viitekehykseen sekä fenomenologis-hermeneuttiseen analyysiin ja sen tarkasteluun. Diplomityössä tarkastellaan yhteisöllisyysilmiötä, sen reunaehtoja ja taustavaikuttajia, perehdytään yhteisöllisyyden tunteen muodostumiseen teoreettisesta näkökulmasta sekä perehdytään tilakäsitteiden kautta sosiaalisen vuorovaikutuksen syntyyn tilassa. Arkkitehtuurin näkökulmasta aihetta lähestytään tarkastelemalla aistikokemuksien ja mittakaavan vaikutusta yhteisöllisyysilmiöön sekä perehtymällä ihmislähtöisiin kaupunkisuunnittelun keinoihin soveltaen niitä sisätiloihin.

Tutkimusstrategiana diplomityössä käytetään laadullista tutkimusta. Työn tutkivassa osassa tarkastelun kohteena on merkitysyhteyksien osoittaminen arkkitehtonisten tekijöiden ja yhteisöllisyyden tunteen kokemisen välillä. Merkitysyhteyksiä tarkastellaan fenomenologis-hermeneuttisen analyysin ja aineiston lähiluvun avulla. Analyysin kohteena tarkastellaan kahta aulatilaa Kuopion ydinkeskustassa. Analyysi rakentuu alustavan mielikuvan luomisesta teknisen tulkinnan pohjalta, kokemuksellisesta tulkinnasta tilassa ja lopullisen ymmärryksen syventämisestä teoreettisessa viitekehyksessä esiin nousseiden arkkitehtuurin tekijöiden vaikutuksen analysoinnista tilan sosiaalisen ulottuvuuden muodostumisen kannalta.

Diplomityössä tehty selvitystyö, paneutuminen, perehtyminen ja yhteisöllisyyden tunteen vahvistamisen tarkastelu arkkitehtisuunnittelun näkökulmasta nivoutuu fenomenologis-hermeneuttisessa analyysissa lopputulokseen, joka on antanut syvenevää ymmärrystä aiheesta tavalla, jota ei muuten olisi voinut saavuttaa.

In shared lobby, sense of community as basis for spatial design

Abstract

Master’s thesis,“In shared lobby, sense of community as basis for spatial design” is a dissertation-oriented thesis that takes a deeper look at the sense of community, the experience and manifestation of a sense of community in public and semi-public lobby spaces in architectural design point of view in Finland. The work is divided into two main parts: to the theoretical framework, as well as phenomenological-hermeneutical analysis and analysis review. The Master’s thesis examines the phenomenon of community, its boundaries and background influencers, familiarize with the formation of a sense of community from a theoretical point of view, and familiarises with the emergence of social interaction in the space through spatial concepts. From the architectural point of view, the subject is approached by examining the impact of sensory experiences and scale effect to sense of community. Additionally, the human-oriented urban planning is studied and adapted to spatial design.

The qualitative research is used as a research strategy in the master’s thesis. In the theoretical part of the thesis, the focus of the study is to search connections between architectural factors and a sense of community. Significance connections are examined through phenomenological-hermeneutic analysis and the orientation of the study. The analysis will examine two lobby spaces in the heart of Kuopio. The analysis is built on the creation of a preliminary image on the basis of technical interpretation, experiential interpretation in the space and the deepening of the definitive understanding of the factors of architecture that have emerged in the theoretical frame of reference in terms of formation.

Settlement work, pandering, familiarity and reaffirmation of a sense of community in an architectural design perspective articulates in a phenomenological-hermeneutical analysis that has given a deepening understanding of the subject in a way that could not otherwise have achieves.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heta Pätynen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.