University of Oulu

Konttipohjainen virtualisointi E2E-testauksessa

Saved in:
Author: Savusalo, Markus1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112209422
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Savusalo, 2021
Publish Date: 2022-07-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Leppänen, Teemu Juhani
Pirttikangas, Susanna
Reviewer: Leppänen, Teemu Juhani
Pirttikangas, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Virtualisoinnin tavoitteena testauksessa on tarjota uusia testausalustoja, vähentää testausjärjestelmien kuormitusta, helpottaa ohjelmistokehittäjien työtä ja tehostaa testaajien toimintaa, parantaa version hallintaa sekä yhdenmukaistaa ohjelmistotestausta. Tässä diplomityössä perehdytään E2E-testauksessa käytettäviin virtualisointiteknologioihin ja konttipohjaiseen virtualisointiin. selvitetään mitä hyötyjä tai haittoja virtualisointiteknologioiden käyttö aiheuttaa E2E-testaukseen.

Työssä suunnitellaan ja ajetaan virtualisoitu konttipohjainen E2E-testisarja Marvin-ohjelmistoa simuloivassa testausympäristössä. Testisarja on suunniteltu Marvinin ominaisuuksien testaamiseen, niin että sillä voidaan mitata ja arvioida Marvinin testiajon luonnin toimintaa virtualisoidussa ympäristössä. Virtualisointi toteutetaan Docker Compose-työkalun tarjoamien konttien avulla. Koska testi perustuvat virtualisointiin, testejä voidaan ajaa sitomatta niitä tietylle palvelimelle, ja testiympäristö säilyy samana sekä paikallisesti että pilvipalvelussa.

Työn tuloksista voidaan todeta, että konttipohjaisen virtualisoinnin käyttöönotto tarjoaa E2E-testaukselle etuina joustavan ympäristön määrittelyn, luotettavan toistettavuuden ja hyvän tietoturvan. Toisaalta kontit vaativat sekä niille tarkoitettuja työkaluja että rekisteripalvelun, jonne konttien kuvat voidaan tallentaa. Lisäksi konttien hallintaan tarkoitetut työkalut ovat myös monimutkaisia ja vaativat koulutusta niiden tehokkaaseen käyttöön.

Containerized virtualization for E2E testing

Abstract

The goal of virtualization in testing is to provide new test platforms, reduce the load on test systems, make the work of software developers and testers easier and more efficient, improve version control, and simplify software testing. In this thesis, virtualization technologies and container-based virtualization used in E2E testing are familiarized with, and the advantages or disadvantages of using virtualization technologies for E2E testing are examined.

In this thesis, a virtualized container based E2E test suite is designed and ran in a test environment simulating Marvin software. The test suite is designed to test the capabilities of Marvin so that it can measure and evaluate the performance of Marvin’s test run characterization in a virtualized environment. The virtualization is implemented using containers provided by the Docker Compose tool. Since the test is based on virtualization, the tests can be run without tying them to a specific server, and the test environment remains the same both locally and in the cloud.

From the results of this work, it can be concluded that the adoption of containerbased virtualization offers the advantages of flexible environment configuration, reliable repeatability, and good security for E2E testing. On the other hand, containers require both dedicated tools and a registry service where container images can be stored. In addition, the tools for managing containers are also complex and require training to use them effectively.

see all

Subjects:
Copyright information: © Markus Savusalo, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.