University of Oulu

Myötätunto ja palveleva johtajuus : myötätunnon näkyminen johtajien työssä ja työyhteisössä

Saved in:
Author: Koivu, Pauliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 61
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112219426
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Koivu, 2021
Publish Date: 2021-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Muukkonen-van der Meer, Hanni
Suorsa, Teemu
Reviewer: Muukkonen-van der Meer, Hanni
Mäntyjärvi, Marjo Johanna
Description:

Tiivistelmä

Johtajuuden muuttuessa yhä ihmisläheisemmäksi johtajuudeksi on nostanut myötätunnon merkitystä työntekijöiden hyvinvointiin ja organisaatioiden muutoksiin liittyvissä keskusteluissa. Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee esihenkilö- ja johtotehtävissä työskentelevien henkilöiden käsityksiä ja näkemyksiä myötätunnosta heidän työssään ja yrityksen toiminnassa sekä myötätunnon osoittamista työntekijöille. Tutkielman tavoitteena on kuvata myötätunnon merkitystä haastateltavien näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on tarkastella myötätunnon ja palvelevan johtajuuden välistä suhdetta. Tutkimuksessa on huomioitu nykyhetkellä vaikuttava koronapandemia ja sen tuomat vaikutukset työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin.

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu myötätunnosta ja palvelevasta johtajuudesta. Tässä tutkielmassa myötätuntoa tarkastellaan työelämän kontekstissa ja sillä tarkoitetaan toisen henkilön asemaan asettumista, aitoa kuuntelemista ja yksilön tunnetilan ymmärtämistä sekä siihen vastaamista. Palvelevalla johtajuudella viitataan ihmislähtöiseen johtajuuden lähestymistapaan, jossa ensisijaisena tavoitteena on tukea ja mahdollistaa työntekijöiden kehittyminen työssään, suunnan näyttäminen sekä heidän kuuntelemisensa.

Tutkimus on kvalitatiivinen, jossa aineisto on kerätty teemahaastatteluiden avulla. Tutkimukseen osallistui kuusi johtotehtävissä työskentelevää eri alan asiantuntijaa. Tutkimuksen aineisto on analysoitu temaattisen analyysin menetelmin. Tutkimusaineistosta nousi kolme seuraavaa pääteemaa: 1) myötätuntoisen johtajan ominaisuudet 2) myötätunnon osoittamisen keinot ja 3) yhteys palvelevan johtajan piirteisiin.

Tulosten mukaan haastateltavat kuvaavat myötätuntoisella johtajalla olevan hyvä ihmistuntemus, herkkä kyky aistia ihmisiä ja eri tilanteita laajemmasta näkökulmasta sekä yksilön tasolla. Myötätuntoinen johtaja kykenee toimimaan työntekijän tilanteen helpottamiseksi. Johtajat osoittavat myötätuntoa työntekijöilleen sanallisena palautteena, heidän yksilöllisyytensä huomioimisessa sekä arkisten asioiden, kuten kehumisen avulla. Myötätunnolla on tulosten mukaan hyvin vastavuoroinen suhde palvelevan johtajuuden kanssa. Johtajat yhdistivät myötätunnon käsitteen palvelevaan johtajuuteen, joka ilmeni heidän kuvatessaan oman roolinsa olevan muiden auttaminen onnistumisissa, asioiden mahdollistamisessa sekä työntekijöiden kuunteleminen, jotka viittaavat palvelevan johtajan ominaispiirteisiin.

Compassion and servant leadership : visibility of compassion in the work of leaders and in the work community

Abstract

As leadership has become increasingly people-centered, leadership has raised the importance of compassion in discussions related to employee well-being and organizational changes. This master’s thesis addresses the perceptions and views of people working in managerial and leadership positions about compassion in their work and the organization’s operations, as well as showing compassion to employees. The aim of this thesis is to describe the importance of com-passion from the perspective of the interviewees. Furthermore, the aim is to examine the relationship between compassion and servant leadership. The study has taken account of the current corona pandemic and its effects on changes in working life.

The theoretical framework of the research is built on compassion and servant leadership. In this thesis, compassion is considered in the context of working life and refers to the positioning of another person, genuine listening and understanding and responding to an individual’s emotional state. Servant leadership refers to a people-centered approach to leadership, where the primary aim is to support and enable employees to develop in their work, show direction and listen to them.

The research is qualitative, where the data has been collected through thematic interviews. The study was attended by six specialists in various fields working in management positions. The research data has been analyzed using the method of thematic analysis. The following three main themes emerged from the data: 1) the characteristics of a compassionate leader 2) the means of showing compassion, and 3) the connection with the characteristics of a servant leader.

According to results, the interviewees describe that a compassionate leader has a good knowledge of people, a sensitive ability to sense people and different situations from a broader perspective, and at the individual level. A compassionate leader can act to alleviate an employee’s situation. Leaders show compassion to their employees through verbal feedback, consideration for their individuality, and through ordinary things, such as praise. According to the results, compassion has a very reciprocal relationship with servant leadership. Leaders combined the concept of compassion with servant leadership, which appeared in describing their own role in helping others succeed, enabling things, and listening to employees which indicate the characteristics of a servant leader.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pauliina Koivu, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/