University of Oulu

Sosiokonstruktiivisen oppimiskäsityksen soveltaminen aikuiskoulutuksessa : menetelmien tehokkuus, mielekkyys ja kuormittavuus sekä oppimistulokset alueellisesti tarkasteltuna

Saved in:
Author: Hiltunen, Rita1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.8 MB)
Pages: 101
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112219435
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Hiltunen, 2021
Publish Date: 2021-12-21
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Prokkola, Eeva-Kaisa
Kettunen, Marika
Pellikka, Anne
Reviewer: Kettunen, Marika Karoliina
Prokkola, Eeva-Kaisa
Description:

Tiivistelmä

Nykyisin vallitseva sosiokonstruktiivinen oppimiskäsitys korostaa oppimisen vuorovaikutteista ja sosiaalista ulottuvuutta. Käsitystä on kuitenkin sovellettu käytännön koulutustoimintaan laajemmin vasta viime aikoina, eikä sen soveltamisesta suomalaiseen aikuiskoulutukseen ole aiempaa tutkimustietoa. Koska käsitys liittää oppimisen vahvasti tilan ja paikan sosiaaliseen kontekstiin, edellyttää aiheen tutkiminen poikkitieteellistä tutkimusotetta. Tässä tutkielmassa selvitetään sosiokonstruktiivisten oppimismenetelmien mielekkyyden ja kuormittavuuden lisäksi oppimisen tehokkuutta ja oppimistuloksia. Tuloksista etsitään alueellisia eroja.

Tutkimusalueina toimivat koulutuksen periferiaa edustava Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan (pl. Oulu lähialueineen) muodostama tutkimusalue sekä urbaanimpaa aluetta edustava Uudenmaan, Oulun ja Oulun lähialueiden muodostama tutkimusalue. Tutkimuksen kohteena on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sosiokonstruktiiviselle oppimiskäsitykselle rakennettu tulityökoulutus. Kyseessä on ammatillinen täydennyskoulutus, jonka suorittaa Suomessa vuosittain noin 70 000 ammattilaista ja ammattiin opiskelevaa.

Aineisto kerättiin, käsiteltiin ja analysoitiin Webropol-kysely- ja raportointisovelluksella. Aineistoa käsiteltiin luomalla sen analysointia varten erilaisia luokkia erilaisin ehdoin. Vastauksia tutkimuskysymyksiin haettiin kuvailevalla analyysillä ja tunnuslukujen yhteyksiä havainnoiden.

Tutkielman tulokset osoittavat sosiokonstruktiivisten menetelmien soveltuvan aikuisten täydennyskoulutukseen. Menetelmät koettiin sekä tehokkaiksi, mielekkäiksi että keveiksi, vaikka laskentamalleissa kyseiset menetelmät lasketaan esimerkiksi luento-opetusta kuormittavammiksi. Kokemuksissa ei ollut merkittäviä alueellisia eroja. Oppimistulosten osalta parempia tuloksia saavutettiin urbaanimmalla alueella, mutta erot voivat selittyä ensikertalaisten määrällä. Koulutusta ensimmäistä kertaa suorittavat saavuttivat merkittävästi parempia oppimistuloksia urbaanimmalla alueella kuin koulutuksen periferialla.

Tulosten perusteella sosiokonstruktiiviset menetelmät soveltuvat aikuiskoulutukseen oppimiskokemusten kannalta erinomaisesti. Tuloksissa on kuitenkin viitteitä siitä, että oppimistulokset eroavat alueellisesti. Lisätutkimusta sosiokonstruktiivisten menetelmien vaikutuksesta alueiden oppimistulosten eriytymiseen tarvittaisiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Rita Hiltunen, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/