University of Oulu

Opetukseen integroitu liikunta kielten opetuksessa yläkoulun kielten opettajien kokemana

Saved in:
Author: Pääkkönen, Emma-Riikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202112279471
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-R. Pääkkönen, 2021
Publish Date: 2021-12-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Sääskilahti, Minna
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa kuvataan aineenopettajien näkemyksiä opetukseen integroidusta liikunnasta äidinkielen ja vieraiden kielten opetuksessa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten toiminnallinen opetus vaikuttaa kielen oppimiseen aineenopettajien kokemana ja millä tavoin opetukseen integroidulla liikunnalla voidaan tukea kommunikatiivisen kompetenssin kehitystä.

Liikunnalla on myönteisiä vaikutuksia oppimiseen. Opetukseen integroitu liikunta parantaa oppimistuloksia, lisää oppilaiden päivittäistä fyysisen aktiivisuuden määrää ja katkaisee istumista. Lisäksi sen on havaittu vaikuttavan vireystilaan ja helpottavan asioiden jäämistä muistiin. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 kannustaa fyysistä aktiivisuutta lisäävien toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöön myös kielten opetuksessa.

Aineisto on kerätty vuonna 2019 aineenopettajien täydennyskoulutustapahtumassa. Tutkimukseen osallistui yhteensä kymmenen (n=10) kielten opettajaa Pohjois-Pohjanmaan maakunnasta. Heistä viisi oli äidinkielen opettajia, kaksi ruotsin kielen opettajia, yksi englannin kielen opettaja, yksi venäjän kielen opettaja sekä yksi ruotsin ja saksan kielen opettaja. Tutkimusaineisto koostuu videoidusta toiminnallisten opetusmenetelmien esittelystä sekä neljästä nauhoitetusta ryhmäkeskustelusta. Ryhmäkeskustelut käytiin 2–3 hengen ryhmissä. Tutkimus on toteutettu laadullisen tutkimuksen menetelmin ja analysoitu sisällönanalyysitapaa käyttäen.

Opettajien puheesta selvisi, että toiminnalliset opetusmenetelmät edesauttavat myönteistä suhtautumista kielen oppimiseen, mikä osaltaan vahvistaa oppimisen mahdollisuuksia ja parantaa oppimismotivaatiota. Lisäksi opettajien käsityksen mukaan toiminnallisilla työtavoilla voidaan kehittää erityisesti suullista kielitaitoa. Tämä havainto tukee kommunikatiivisen kompetenssin näkökulmaa, minkä lähtökohtana on oppilaan kokema pätevyys kohdekielen käyttämisestä tilanteen määrittämällä tavalla. Tutkimustulosten mukaan liikettä ja liikkumista voi integroida monipuolisesti suullista kielitaitoa ja kommunikatiivista kompetenssia kehittäviin harjoituksiin. Näihin lukeutuivat erilaiset ryhmä- ja pariharjoitteet, keskustelutehtävät sekä suullisen kielitaidon arviointi. Tutkimus osoitti aineenopettajien kokemuksiin perustuen, että opetukseen integroidulla liikunnalla on mahdollista tukea oppilaiden kielen oppimiseen liittyvien taitojen ja kommunikatiivisen kompetenssin kehitystä sekä äidinkielen että vieraiden kielten opetuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma-Riikka Pääkkönen, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.