University of Oulu

Oppimisen itsesäätely draamakasvatuksessa

Saved in:
Author: Gill, Nicholas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201051013
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Gill, 2022
Publish Date: 2022-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä on narratiivinen kirjallisuuskatsaus oppimisen itsesäätelystä ja draamakasvatuksesta oppimisen itsesäätelyn mahdollistajana. Tarkastelen tutkielmassani seuraavia tutkimuskysymyksiä: 1) Mitä on oppimisen itsesäätely? 2) Miten draamakasvatus mahdollistaa oppimisen itsesäätelyn?

Keskeisimmät tulokset tutkielmassani ovat: 1) Oppimisen itsesäätely on oppimisstrategia, jossa hyödynnetään metakognitiivisia taitoja ja pyritään monitoroimaan ja arvioimaan oppimisprosessia koskevia elementtejä, kuten tunteita, ajatuksia, oppimisympäristöä, toimintaa ja tavoitteita. Lisäksi tulokset osoittavat, että menestyksekkäässä oppimisen itsesäätelyssä oppija kykenee tarkkailemaan ja arvioimaan omaa toimintaansa ja on innostunut oppimisen tarjoamista haasteista. Menestyksekkäästi oppimisen itsesäätelyä harjoittava oppija kykenee käyttämään oppimisstrategioitaan ja itsesäätelyä systemaattisesti haastavissakin oppimistilanteissa. Kasvatuksellisessa kontekstissa interventio mahdollistaa oppijan itsesäätelytaitojen kehittymisen ohjaamalla oppijaa itsearviointiin ja tarjoamalla oppijalle tietoa oppimisen itsesäätelystä. Tulokset kuitenkin näyttävät, että opettajan ja ohjauksen rooli ongelmanratkaisutaitojen kannalta ei ole merkittävä. 2) Draamakasvatus voi tarjota mahdollisuuden oppimisen itsesäätelylle ja itsesäätelytaitojen kehittymiselle. Taiteen keinoin oppimisprosessia voidaan suunnitella tavoitteellisesti. Lisäksi voidaan monitoroida ja reflektoida toimintaa, sekä vaikuttaa toimintamalleihin ja oppimisympäristöihin aktiivisesti. Tutkimustulosten pohjalta tekemieni havaintojen pohjalta ehdotan uutta draamallisen oppimisen itsesäätelyn kolmivaiheista mallia Zimmermanin (2011) oppimisen itsesäätelyn kolmivaiheisen mallin ja Heikkisen (2017) draamakasvatuksellisen praksisteorian mallin rinnalle havainnollistamaan draamallisen toiminnan aikana tapahtuvaa oppimisen itsesäätelyä. Taidekasvatus ja draamakasvatus tarjoavat myös mahdollisuuden harjoitella esteettisen kahdentumisen ja draamasopimuksen avulla itsesäätelytaitoja ja kehittää niitä. Ilmiötä on syytä tutkia tarkemmin käytännössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Nicholas Gill, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.