University of Oulu

Ydinvoimalaitoksen tietojärjestelmien käyttöliittymätutkimus

Saved in:
Author: Ikävalko, Teemu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.3 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201111020
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Ikävalko, 2021
Publish Date: 2022-01-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Leppänen, Teemu
Nieminen, Jussi
Reviewer: Leppänen, Teemu
Visuri, Aku
Description:

Tiivistelmä

Teollisuuden Voima Oyj konsernilla on käytössään noin 50 kappalettaomaan tuotekehitykseen perustuvaa tietojärjestelmää, jotka ovat olleet käytössä jo edelliseltä vuosisadalta lähtien. Tietojärjestelmät ovat luotu talon sisällä tiettyyn tarpeeseen, ja niitä on kehitetty käyttäjäpalautteen perusteella nykyisiin muotoihin. Tässä työssä keskitytään yrityksessä meneillään olevaan tietojärjestelmien modernisointihankkeeseen. Työ tarjoaa projektille käyttöliittymäsuositusta jota voidaan käyttää tietojärjestelmien modernisointihankkeen edetessä ohjeena.

Työssä tehdään kirjallisuuskatsaus ohjelmiston käyttöliittymä- ja käytettävyysnäkökulmiin, sekä esitellään menetelmiä joihin perustuen käyttöliittymiä voidaan arvioida ja mitata. Esimerkkitapauksiksi valittujen nykyisten tietojärjestelmien käyttöliittymien nykytila arvioidaan Nielsenin heuristiikkaan perustuen ja löydetyt ongelmakohdat esitellään. Työn kokeellisessa osuudessa luodaan React-ohjelmistorajapinnalla uusi käyttöliittymäprototyyppi perustuen laadittuun käyttöliittymäsuositukseen. Prototyyppi arvioidaan käyttäjäryhmän testauksella, joka toteutetaan SUS-menetelmällä. Testauksen tuloksien perusteella arvioidaan käyttöliittymäsuosituksen onnistuminen.

Study of user interface improvement for information systems in nuclear power plant

Abstract

Teollisuuden Voima PLC has about 50 information systems in use most of which have been operational since the last century. Information systems have been developed in-house for a certain task in mind and they have been developed based on user feedback to their current forms. Work focuses on the company’s ongoing project for modernization of the information systems and gives a general recommendation for user interfaces that can be used as a baseline for the future.

Literacy review focuses on the programs user interface and usability aspects and introduces methods that can be used to measure and evaluate user interfaces. Current status of user interfaces for systems that were selected as an example will be evaluated based on Nielsen’s heuristics and found issues will be introduced. Implementation stage introduces new React-prototype that is created based on the user interface recommendation. Prototype will be evaluated with an user study done using the SUS-method. Success of the user interface recommendation will be evaluated based on this.

see all

Subjects:
Copyright information: © Teemu Ikävalko, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.