University of Oulu

Ketteryys rakennuttamisen projekteissa

Saved in:
Author: Parkkonen, Ilari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.5 MB)
Pages: 136
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201111024
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Parkkonen, 2022
Publish Date: 2022-01-11
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kujala, Jaakko Yrjänä
Reviewer: Kujala, Jaakko Yrjänä
Description:

Tiivistelmä

Tutkittava yritys on siirtynyt ketterään tiimiorganisaatioon. Tutkimuksessa keskitytään tutkimaan ketteryyden toteutumista rakennuttamisen neljällä infraprojektilla. Painopiste on sen tarkastelussa, kuinka projektit ovat ketteriä (eng. being agile) eikä kuinka projekteilla tehdään ketterästi (eng. doing agile), koska olemalla ketterä vaikuttaa toimintaan enemmän kuin vain tekemällä ketterästi. Työssä tutkitaan, miten ketteryys esiintyy projekteilla ja kuinka sitä voisi kehittää.

Tutkimusmenetelmänä on laadullinen ja se perustuu 44 puolistrukturoituun kysymykseen, jotka muodostettiin kirjallisuudessa esiintyvistä ketteryyden arvoista, periaatteista, metodeista, käytänteistä ja mahdollistajista. Tutkimusta varten haastateltiin neljää projektipäällikköä. Tutkimuksessa muodostettiin kahdeksan kategoriaa ketterälle toiminnalle ja visuaalinen taulukko ketteryyden arvoista sekä periaatteista. Kahdeksan kategoriaa kuvastaa tarkemmin sitä, kuinka ketteryys näkyy käytännössä. Visuaalinen taulukko kuvastaa puolestaan sitä, kuinka eri ketteryyden arvot ja periaatteet toteutuvat projekteissa.

Tutkimuksessa muodostetun taulukon mukaan ketteryyden arvot näyttävät toteutuvan paremmin kuin ketteryyden periaatteet. Tämän perusteella voitaisiin todeta, että yrityksessä on onnistuttu luomaan ”olemalla ketteriä”, mutta ”tekemällä ketterästi” -puoleen pitää kiinnittää huomiota, jotta ketteryys toteutuu kokonaisvaltaisemmin. Tuloksia ei voi yleistää pienen otannan takia ja ketteryyden tutkimusmenetelmää tulisi kehittää, jotta kehityskohteet tulisivat yksiselitteisemmin esille.

Agile in construction projects

Abstract

The research studies a company, that has changed from hierarchy organization into an agile team organization. The study is focused on the implementation of agile team organization practices through construction of four infrastructure projects. The more precise is on how projects are being agile, not on how projects are done in agile manner since being agile affects practices more than just doing agile work. This work examines how agility is present in construction projects and how it could be developed. The company is specialized in acting as a contractee consultant.

Research method of this study is qualitative, and it is based on 44 semi-structured questions that consist of literature values, principles, methods, practices, and enablers of agile factors. The questionnaire was used in the interviews carried out for four project managers. were interviewed for study. Within this study, categories of agile action and a visual table of agile values and principles were formed. The eight categories of agile action describe how agility is reflected in practice and the visual table instead reflects how agile values and principles are implemented on construction projects.

As a result of this study, it was found out that the values of agility seem to be better realized than principles of agility. Based on the construction projects, it can be stated that the company has succeeded in being agile, but doing agile needs more focus to holistically succeed in the field of agility. Due to the small sample size, the results cannot be generalized outside the company, and the agility research method needs further research to make the agility development targets more unambiguous.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ilari Parkkonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.