University of Oulu

Happamilla sulfaattimailla sijaitsevien maatalousalueiden happamuuden hallintamenetelmät

Saved in:
Author: Parviainen, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201131035
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Parviainen, 2022
Publish Date: 2022-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena oli perehtyä happamien sulfaattimaiden hallintamenetelmiin maatalousalueilla kirjallisuuskatsauksen avulla. Työssä pyrittiin selvittämään happamien sulfaattimaiden haittojen hallinta- ja ehkäisymenetelmien toimivuutta käymällä läpi teoriaa sekä toteutuneita pilot-hankkeita. Työn alussa käydään määritellen läpi happamien sulfaattimaiden muodostuminen ja vaikutukset ympäristöön sekä mitä edellytyksiä tehokas ja tuottoisa maatalouden peltoviljely vaatii maaperältä. Työn toisessa osassa keskitytään itse happamuuden haittojen ehkäisy- ja torjuntamenetelmiin, sekä kuinka ne soveltuvat toteutettaviksi peltoviljelyssä. Työn toisessa osassa on myös esitetty muutama käytännön tutkimus eri menetelmistä.

Tuloksena todettiin, että vallitsevan alueen olosuhteet tulee tuntea, jotta voidaan valita käyttökelpoisin haittojen ehkäisy- tai torjuntakeino. Valintaan vaikuttavat maa-alueella olevan happaman sulfaattimaan etäisyys maanpinnasta, peltoalueen pinnanmuodot, ympäristön olosuhteet sekä pellolla olemassa oleva kuivatusmenetelmä. Monissa tehokkaimmissa happamien sulfaattimaiden ehkäisykeinoissa kustannukset nousevat usein rajoittavaksi tekijäksi, jolloin alueilla ei pystytä käyttämään parhaimpia menetelmiä. Pääasiassa pyritään ehkäisemään sulfidisedimentin happamoituminen ehkäisevillä keinoilla, kuten säätösalaojituksella, mutta joskus joudutaan lisäksi turvautumaan haittoja torjuviin keinoihin, kuten kalkitsemiseen. Niiden teho saattaa olla lyhytaikainen, jolloin alueen käsittely tulisi toistaa tietyn ajan kuluessa, mikä taas nostaa kustannuksia. Tulevaisuudessa tulisi tehdä enemmän pitkäkestoisia hankekokeiluja erilaisilla alueilla ja hallintamenetelmillä, jotta voitaisiin selvittää eri menetelmien tehokkuutta tuotannollisesti sekä kustannuksellisesti.

Acidity management methods for agricultural areas in acid sulfate soils

Abstract

The aim of the work was to get familiarize with the control methods of acid sulfate soils in agricultural areas with the help of a literature review. This work aimed to find effective techniques to manage and prevent the disadvantages of acid sulfate soils by reviewing the theory and the implemented pilot projects. At the beginning of the work, acid sulfate soils formation and its effects to the environment were reviewed. And the condition of the soil to preserve efficient and profitable field cultivation. The second part of the work focuses on techniques to prevent and control the disadvantages of acidity and how they are suitable for implementation in arable farming. The second part of the thesis also presents a few practical studies of different methods.

As a result, it was concluded that the conditions in the area should be known to be able to choose the right and best acidity control method. The choice is affected by the distance of the acid sulfate soil from the ground, topography, the environmental conditions, and the drying method existing in the field. In many of the most effective means of preventing acid sulfate soils, costs often become a limiting factor, making it impossible to use the best methods. The main aim is to prevent the acidification of sulfide clay using preventive measures as controlled drainage, but sometimes it is also necessary to control the effects of the harm as liming. Harm controls effectiveness may be short-lived, and that’s why treatment should be repeated over time, and it raises costs. In the future, more long-lasting project experiments with different ground areas and management methods should be researched to determine the efficiency of various techniques in terms of production and cost.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Parviainen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.