University of Oulu

Musiikin ja matematiikan integrointi alakoulussa

Saved in:
Author: Tallila, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201141040
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tallila, 2022
Publish Date: 2022-01-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena oli tutkia musiikin ja matematiikan integrointia alakoulussa. Tutkielma edustaa kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Tutkimuskysymykseksi muodostui: Kuinka musiikkia ja matematiikkaa voidaan integroida alakoulussa. Maailman monimutkaistuessa ja asioiden laaja-alaistuessa tulee myös opetuksen vastata siihen, minkälaisia taitoja tulevaisuudessa tarvitaan. Kiinnostus aiheeseen heräsi Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opintojeni alkupuolella nähdessäni videon, jossa oppiaineiden integrointia toteutettiin käytännössä. Lisäksi kiinnostukseni musiikin lisäksi matematiikkaan johdatti minut juuri näiden oppiaineiden tutkimuksen pariin. Tutkielma on rajattu alakouluun, koska aion suorittaa opintojeni aikana tai jälkeen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot.

Avaan tutkielmassani musiikin ja matematiikan tutkimuksia liittyen historiaan, symboleihin ja notaatioon, murtolukuihin ja aika-arvoihin sekä kaavoihin ja ostinatoon. Selitän myös, kuinka nämä kyseiset musiikin ja matematiikan termit ovat yhdistettävissä toisiinsa. Tutustun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (2014) ja tutkin mitä musiikista ja matematiikasta sanotaan sekä mitä yhteyksiä oppiaineiden väliltä löytyy. Tarkastelen myös laaja-alaisuutta ja oppiaineiden integraatiota. Näiden avulla perustelen sitä, kuinka paljon musiikissa ja matematiikassa on samankaltaisuuksia.

Lopuksi tuon kattavasti esille erilaisia käytännön esimerkkejä ja harjoituksia, kuinka musiikkia ja matematiikka voidaan alakoulussa integroida. Pohdin, kuinka itse olen oppinut asiat irrallisina paloina ilman pysyvää muistijälkeä, kuinka integroivan opetuksen mielekkyys riippuu omasta osaamisesta, miten paljon musiikin ja matematiikan väliltä löytyi yhteyksiä tutkimuksista ja opetussuunnitelmasta, kuinka tutkimukset saattoivat antaa väärän kuvan integroinnista ja mitkä valmiudet opettajalla tulee olla, ennen kuin integraatiota voi lähteä toteuttamaan. Tuon esille myös mahdollisia jatkotutkimusideoita ajatellen tulevaa pro gradu -tutkielmaani.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Tallila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/