University of Oulu

Bumblebees and cooperation in a laboratory environment

Saved in:
Author: Mäkelä, Kaarle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201171055
Language: English
Published: Oulu : K. Mäkelä, 2022
Publish Date: 2022-01-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Viljakainen, Lumi
Reviewer: Lehtonen, Topi Kasperi
Helanterä, Heikki
Description:

Abstract

Cooperation is a diverse behavioral phenomenon prevalent in many animal species, and has been the subject matter for many studies over the past decades. In only few places in nature is cooperation more closely tied to the life of an animal than within the colonies of eusocial insects, and the details of invertebrate cooperative behaviors are still largely unstudied. In this study I aim to determine whether bumblebees can understand its partners role during a cooperative task. To this end, I trained bumblebees to push Lego blocks and bricks, both alone and in pairs, to determine their capacity for teamwork and then exposed them to testing scenarios which allowed for the behaviors of the test subjects to be monitored when their pair was delayed or completely absent. I found that the individuals trained for cooperative tasks hesitated noticeably to attempt the task if their partner was not available and that they preferred to attempt the task where the set-up resembled the state which would yield a reward the most, optimistically substituting an object for their pair. Novel behavior was also recorded during testing, which might imply greater understanding of cooperative tasks in few individuals.

Kimalaiset ja yhteistyö laboratorioympäristössä

Tiivistelmä

Yhteistyö on monimuotoinen käyttäytymisilmiö, joka on havaittavissa monissa eläinlajeissa ja joka on ollut monien tutkimuksien aihe viimeisten vuosikymmenien aikana. Vain harvoissa paikoissa luonnossa on yhteistyö yhtä tiiviisti sitoutunutta eläimen elämään kuin eusosiaalisten hyönteisten yhteisöissä, ja selkärangattomien yhteistyöliitännäiset käytökset ovat yhä pitkälti tutkimattomia. Tässä tutkimuksessa pyrin selvittämään, kykeneekö kimalainen ymmärtämään koekumppaninsa roolin yhteistyötä vaativissa tehtävissä. Tätä varten koulutin kimalaisia työntämään erikokoisia Legopalikoita yhdessä ja yksinään selvittääkseni niiden kapasiteetin yhteistyöhön ja altistin nämä sen jälkeen eri koeasetelmille, jotta näiden käytöstä voitaisiin seurata, kun kumppanin saapuminen joko viivästettiin tai estettiin kokonaan. Havaitsin että yksilöt, jotka koulutettiin työskentelemään pareissa epäröivät huomattavasti tehtävän ratkaisemisen yrittämistä, ja suosivat yrityksissään paikkaa, joka eniten muistutti palkinnon tuottavaa asetelmaa, korvaten parin tarjotulla esineellä. Tutkimuksen aikana havaittiin myös uudenlaista käytöstä, joka voisi viitata syvempään ymmärrykseen yhteistyöstä joissain yksilöissä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaarle Mäkelä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/