University of Oulu

Yläkouluikäisten nuorten kokemuksia lukemisen ja kirjoittamisen tuesta

Saved in:
Author: Kaakko, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 51
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201201083
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kaakko, 2022
Publish Date: 2022-01-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Kairaluoma, Leila
Takala, Marjatta
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää yhdeksäsluokkalaisten nuorten kokemuksia lukemisen ja kirjoittamisen tuesta sekä heidän toiveitaan tukeen liittyen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu lukivaikeuden määritelmästä ja siihen liittyvästä aiemmasta tutkimuksesta. Lisäksi tutkimuksessa käsitellään lukivaikeuden merkitystä yläkoulussa.

Tutkimus on laadullinen ja tutkimusmenetelmä fenomenografinen, sillä tutkimuksen kohteena ovat nuorten kokemukset lukituesta. Tutkimus on osa Lukihanke Pohjoista, johon osallistui neljä pilottikoulua Pohjois-Suomesta. Tutkimuksen aineisto koostuu 21 yhdeksäsluokkalaisen nuoren haastattelusta. Haastateltujen nuorten lukemisen ja kirjoittamisen taidot ovat heikot ja he ovat saaneet vuoden ajan hankkeen järjestämää lukitukea. Tutkimuksen aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin.

Tutkimuksen tulokset on jaettu tutkimuskysymysten mukaisesti nuorten kokemuksiin lukituen muodoista, jotka jakautuvat toimiviksi ja toimimattomiksi koettuihin tukitoimiin sekä toiveisiin lukitukeen liittyen. Nuorten kokemukset ja toiveet tukimuodoista ovat yksilöllisiä ja samat tukimuodot nousivat tuloksissa esiin sekä toimivina että toimimattomina.

Nuorten kokemuksia lukivaikeudesta ja sen vaikutuksista on tutkittu runsaasti, mutta aiempaa tutkimusta kokemuksista lukemisen ja kirjoittamisen tuesta on melko vähän. Tämän tutkimuksen keskeisimpiä sovelluksia käytäntöön ovat nuorten positiiviset kokemukset pienryhmäopetuksesta oppimista edistävänä tukimuotona, tarve kehittää erityisopettajien ja aineenopettajien yhteistyötä sekä nuorten kokemusten huomiointi tuen suunnittelussa ja koulutuspoliittisessa päätöksenteossa. Kiinnostavia jatkotutkimusaiheita ovat yläkoulun opettajien yhteistyön kehittäminen tuen suunnittelussa sekä tukitoimiin liittyvien kokemusten ja motivaation yhteys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Kaakko, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/