University of Oulu

Peruskoulun päättäneiden käsityksiä ja kokemuksia musiikinopettajalta toivotusta ja saadusta palautteesta sekä saadun palautteen yhtymäkohtia musiikilliseen minäkäsitykseen

Saved in:
Author: Lindelä, Leena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201241104
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lindelä, 2022
Publish Date: 2022-01-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Jokela, Nina
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee musiikinopettajan palautetta ja oppilaiden musiikillista minäkäsitystä. Musiikillinen minäkäsitys määritellään tässä tutkielmassa käsitykseksi siitä, millaisena musisoijana ja musiikinoppijana yksilö itsensä näkee ja millaisia musiikillisia kehitysmahdollisuuksia yksilö itseensä liittää. Se on muuttuva ominaisuus lähikäsitteenä musiikilliselle identiteetille.

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaista palautetta peruskoulunsa jo päättäneet olisivat toivoneet musiikinopettajalta, millaista palautetta he ovat saaneet, ja millaisia yhtymäkohtia saadulla palautteella on vastaajan musiikilliseen minäkäsitykseen. Tutkimuskysymyksiä muodostui kolme: 1) Millainen palaute on toivottua musiikinopetuksessa? 2) Millaista palautetta musiikinopettajat ovat antaneet? 3) Miten tutkittavan musiikillinen minäkäsitys ja opettajalta saatu palaute ovat yhteydessä toisiinsa? Tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, fenomenografisista lähtökohdista vastaajien käsityksiä tutkimalla. Aineisto kerättiin sähköisellä Forms-kyselylomakkeella ja vastuksia kertyi lopulta kolmetoista (13). Aineisto analysoitiin tutkimuskysymyksittäin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä.

Tutkielman tuloksista käy ilmi, että musiikinopettajalta toivotaan positiivista, kehittävää, monipuolista, henkilökohtaista ja tekojen kautta ilmenevää palautetta. Musiikinopettajat olivat antaneet positiivista, summatiivista, epäsuoraa, kehittävää, suoraa ja sekä ryhmä- että henkilökohtaista palautetta. Erityisesti musiikinopettajan teot, kuten esiintymis- ja musisointitilanteiden mahdollistaminen, olivat esillä niin toiveissa kuin toteutuneessakin palautteessa. Vastaajista suurella osalla (10/13) musiikillinen minäkäsitys oli selvästi myönteinen, kahdella (2/13) kielteinen ja yhdellä (1/13) ristiriitainen. Musiikilliselta minäkäsitykseltään myönteiset henkilöt olivat saaneet runsaasti myönteistä, kehittävää ja monipuolista palautetta. Kielteisesti itseensä musisoijana suhtautuvat kuvasivat saatua palautetta hyvin niukkasanaisesti. Musiikilliselta minäkäsitykseltään ristiriitainen vastaaja oli saanut musiikinopettajaltaan lähinnä epäsuoraa palautetta. Opettaja ei ollut sanoittanut vastaajalle tämän osaamista, vaan tuonut sen ilmi erilaisin teoin esimerkiksi soittamisesta syrjäyttämällä tai soitinkokeesta vapauttamalla.

Vastaajamäärä oli verrattain pieni otos ryhmästään, mutta aineistosta oli löydettävissä erilaisia käsityksiä ja toiveita palautteesta. Vastaajien musiikillisissa minäkäsityksissä oli myös vaihtelevuutta. Oppilaat olivat pääsääntöisesti saaneet monipuolista palautetta opettajaltaan, mutta toiveiden perusteella musiikinopettajien palautteenantotaidoissa on vielä kehitettävää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Leena Lindelä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.