University of Oulu

Diskursseja varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisajasta

Saved in:
Author: Heikkilä, Tuula1; Mäkäräinen, Riina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202201241106
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Heikkilä; R. Mäkäräinen, 2022
Publish Date: 2022-01-27
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Juutinen, Jaana
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman tarkoituksena on selvittää varhaiskasvatuksen henkilöstön käsityksiä varhaiskasvatuksen opettajan sak-ajasta. Aineistona tutkielmassa on toisen tutkimuksen yhteydessä kerätty kyselyaineisto, joka on toteutettu webropol -lomakkeella. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen päivityksen yhteydessä varhaiskasvatuksen opettajien suunnitteluaika muutettiin suunnittelu- arviointi- ja kehittämisajaksi (sak-aika), jolloin sitä lisättiin viiteen tuntiin viikossa. Tutkielmassa käytetty aineisto on kerätty heti varhaiskasvatuksen opettajien sak-aikaan kohdistuneiden muutosten jälkeen. Tutkimuskysymyksenä on: Millaisia diskursseja varhaiskasvatuksen henkilöstön vastauksista löytyy varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämisaikaan liittyen?

Tutkielma liittyy muutokseen ja sen vaikutusten tutkimiseen. Tutkielman kohderyhmänä on varhaiskasvatuksen henkilöstö. Teoreettinen viitekehys koostuu opettajuudesta. Tutkielma on tehty diskurssitutkimuksena ja analyysimenetelmänä on käytetty diskurssianalyysia. Diskurssitutkimuksessa tutkitaan ihmisten rakentamia ja luomia merkityksiä. Tutkielmassa diskurssit ovat merkityksellistämisen tapoja, jotka rakentuvat sosiaalisesti ja joihin aineiston vastaukset kiinnittyvät. Diskurssianalyysi koostuu tulkinnoista, yhtäläisyyksien ja erojen etsimisestä sekä aineiston jaottelusta ja luokittelusta.

Tutkielman tuloksina on neljä diskurssia: ammatillisuus, ylempi taho, resurssit sekä suunnitteluajan muutos. Ammatillisuuden diskurssissa korostuu opettajien omat näkemykset ja kokemukset sak-ajasta sekä opettajan ristiriitainen rooli. Ylemmän tahon diskurssissa näkyy ohjeiden ja lain noudattamisen tärkeys, varhaiskasvatusyksiköiden väliset erilaiset toimintatavat sekä työn organisoinnin ja kehittämisen tarve. Sak-ajan järjestämiseen liittyen ratkaisua odotetaan esimieheltä. Resurssidiskurssissa vastaajat tuovat esiin riittävän henkilöstöresurssin, ajan, tarvittavat työvälineet ja rauhalliset tilat. Varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssin vajaus korostuu aineistossa. Aineiston perusteella työntekijöiden kuormittuminen näyttää liittyvän resurssien puutteeseen. Suunnitteluajan muutos diskurssissa sak-aika koetaan tarpeelliseksi ja tärkeäksi, mutta sen nähdään vievän aikaa pois lapsiryhmältä. Vastaajat kertovat, että he olisivat kaivanneet enemmän tietoa sak-ajan sisällöstä ennen uudistusta. Diskurssien välillä on yhtäläisyyksiä ja ristiriitoja. Diskurssien väliset yhtäläisyydet liittyvät työntekijöiden kuormittumiseen sekä siihen, kuinka sak-aikaan liittyviin haasteisiin suhtaudutaan. Ristiriidat eri diskurssien välillä liittyvät sak-ajan merkityksen ymmärtämiseen, sak-ajan riittävyyden tarkasteluun ja sak-ajalle irtautumiseen. Diskursseissa on myös sisäisiä ristiriitoja eri vastausten välillä.

Tulosten perusteella jatkotutkimusta sak-ajan muutoksesta tarvitaan. Muutos on osa varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus on muuttunut aineiston keräämisen jälkeenkin sillä varhaiskasvatuksen opettajat ovat siirtyneet opettajien yleisen virka- ja työehtosopimuksen alaisuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuula Heikkilä; Riina Mäkäräinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/