University of Oulu

Kuin nainen olisi lapsi miesten seassa : oululaisten käsityksiä tyttö-sanan käytöstä eri tilanteissa

Saved in:
Author: Näppä, Janina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202041151
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Näppä, 2022
Publish Date: 2022-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani sitä, miten täysi-ikäiset oululaiset suhtautuvat tyttö-sanan käyttöön eri tilanteissa ja sitä, miten sosiaaliset taustamuuttujat vaikuttavat kokemuksiin. Tutkielmani sijoittuu sosiolingvistiikan tutkimusalueelle ja siinä sivutaan feministisiä teorioita.

Olen kerännyt tutkimusaineistoni sähköisellä kyselylomakkeella, joka sisälsi 12 erilaista tilannetta, joissa sanaa tyttö on käytetty. Informanttien tuli valita asteikolta 1–5, millaisena he kokivat sanan käytön kyseisessä tilanteessa (erittäin loukkaava, loukkaava, neutraali, ystävällinen, erittäin ystävällinen). Lisäksi informanteilla oli mahdollisuus tarkentaa omin sanoin sitä, mitä ajatuksia kohdat heissä herättivät.

Olen jakanut kyselylomakkeen kohdat kuuteen kategoriaan: sanan käyttö työelämän tilanteissa, sanan käyttö koulumaailmassa, sanan käyttö julkisissa yhteyksissä, sanan käyttö politiikkaan liittyvässä internet-keskustelussa, sanan käyttö kuvaamassa yhtenäistä joukkoa ja sanan käyttö kehun yhteydessä. Olen etsinyt avovastauksista keskeisiä teemoja sisällönanalyysin keinoja hyödyntäen. Lisäksi olen esitellyt lukuja ja prosentteja apuna käyttäen tuloksia sukupuoli- ja ikäryhmittäin.

Tulokset osoittavat, että tyttö-sanan käyttöön suhtautuminen riippuu muun muassa sen esiintymiskontekstista sekä siitä, kuka sanaa käyttää. Esimerkiksi valta-aseman ja sanojan sukupuolen merkitys korostui avovastauksien pohdinnassa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat sanan käytön tulkintaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Janina Näppä, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.