University of Oulu

#textmewhenyougethome-, #notallmen- ja #eikaikkimiehet-twiiteissä aktivoituvat diskurssit

Saved in:
Author: Ehrola, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 43
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202041157
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Ehrola, 2022
Publish Date: 2022-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkin kandidaatintutkielmassani aihetunnisteita #textmewhenyougethome, #notallmen ja #eikaikkimiehet sisältävien twiittien kielenpiirteitä ja diskursseja eli puhumisen ja merkityksellistämisen tapoja. Aihetunnisteiden takana on ilmiö, jossa naiset ovat kritisoineet vallalla olevaa seksuaalista häirintää ylläpitävää kulttuuria. Tarkoituksenani on selvittää, miten ilmiötä merkityksellistetään ja tuotetaan kielellisesti twiittien kautta. Aineistoni koostuu 60 suomenkielisestä twiitistä aikaväliltä 13.3.–25.7.2021, jona aikana kyseisten aihetunnisteiden käyttö on saanut alkunsa ja ollut aktiivisinta.

Tutkielmani on teoreettis-metodologiselta viitekehykseltään kriittinen diskurssianalyysi. Sovellan tutkielmassani sisällönanalyysia analyysin alkuvaiheena ja aineiston luokittelussa sekä Norman Faircloughin kriittisen diskurssianalyysin mallia. Analyysissani olen keskittynyt rajaamattomasti sanastollisiin, kieliopillisiin ja jonkin verran myös tekstiopillisiin piirteisiin. Sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia yhdistämällä olen eristänyt ja nimennyt aineistossa taajimmin aktivoituvat diskurssit.

Vastaan tutkielmassani kahteen tutkimuskysymykseen: 1. Millaisia diskursseja twiiteissä aktivoituu aihetunnisteiden #textmewhenyougethome, #notallmen ja #eikaikkimiehet yhteydessä? 2. Millaiset kielelliset piirteet näitä diskursseja aktivoivat?

Analyysiluvussani kuvailen ensiksi yleisesti eristämiäni diskursseja. Nimeämiäni diskursseja on yhteensä kuusi, ja ne ovat esiintymisyleisyyden mukaisessa järjestyksessä puolustajat vastaan vastustajat -diskurssi, turvallisuusdiskurssi, yhteiskuntajärjestys ja kulttuuri -diskurssi, osallisuusdiskurssi, väkivaltadiskurssi ja sortodiskurssi. Diskursseista ensimmäinen jakautuu vielä kolmeen aladiskurssiin. Diskurssien esittelyn jälkeen osoitan aineistoesimerkkien tukemana, millaisista kielenpiirteistä diskurssit rakentuvat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Ehrola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/