University of Oulu

”Se oli vuoden paras uutinen” : diskurssianalyyttinen tutkielma psykologian oppiaineen saapumisesta Oulun yliopistoon

Saved in:
Author: Kiiskinen, Mandi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202041158
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kiiskinen, 2022
Publish Date: 2022-02-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutkin, miten psykologian opiskelijat merkityksellistävät psykologian oppiaineen saapumista Oulun yliopistoon sekä eristän opiskelijoiden vastauksissa aktivoituvat diskurssit. Lisäksi pyrin kartoittamaan sitä, onko koulutusvastuulla vaikutusta psykologien työllistymiseen ja Pohjois-Suomen psykologipulaan vastaajien mielestä. Kohderyhmääni ovat sellaiset henkilöt, jotka opiskelevat psykologiaa pää- tai sivuaineenaan tai suorittavat opintoja avoimessa yliopistossa tai joilla on johonkin psykologian kokonaisuuteen opiskeluoikeus. Aineisto on kerätty kyselylomakkeella lokakuussa 2021.

Kandidaatintutkielmani lähtökohta on diskurssianalyysissa sekä Norman Faircloughin analyysimallissa, jota sovellan analyysissa tarkastelemalla aineistossa toistuvia kielellisiä ilmauksia ja piirteitä, jotka aktivoivat diskurssia. Oma tutkimukseni pohjaa siihen diskurssintutkimuksen taustaoletukseen, että tutkimuksen kohteena ovat ne tavat, joilla toimijat ilmiötä kuvailevat ja kielentävät. Tällainen merkityksellistäminen rakentaa aiheeni sosiaalisen todellisuuden.

Olen analysoinut kuuden kyselylomakkeen kysymyksen vastauksia, joista neljästä olen eristänyt diskursseja. Eniten diskursseja aktivoitui ”Miksi hait opiskelemaan psykologiaa?” -kysymyksen vastauksissa, ja diskursseja yhdistää se, että ne itsessään ovat perusteluita hakemiselle. Erityisesti näiden diskurssien välinen lomittaisuus on runsasta. Oppiaineen saapumiseen liittyvissä vastauksissa linjattiin selkeästi se, että oppiaineen saapuminen on enemmän positiivinen kuin negatiivinen asia. Kaksi kysymystä, joista en eristänyt diskursseja, liittyivät vastaajien näkemyksiin koulutusvastuun mahdollisista vaikutuksista Pohjois-Suomen työllistymiseen. Vastaajista valtaosa oli sitä mieltä, että oppiaineen saapumisella on vaikutuksia Pohjois-Suomen psykologien työllistymiseen, ja enemmistö haluaa jäädä Pohjois-Suomeen töihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mandi Kiiskinen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.