University of Oulu

Muutosprojektien epäonnistumistekijät ja johtamiskäytänteet

Saved in:
Author: Puroila, Lars1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202071177
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Puroila, 2022
Publish Date: 2022-02-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu nopeammin kuin koskaan, mikä pakottaa organisaatioita muuttamaan toimintatapojaan ja käytänteitään jatkuvasti. Organisaatioiden tekemissä muutoksissa pyritään pääsemään muutoksen kautta uuteen ennalta määriteltyyn tavoitetilaan. Muutoksella voidaan myös pyrkiä parantamaan organisaation kilpailukykyä. Organisaatioissa tapahtuu siis jatkuvasti eri koko luokan ja eri nopeuksilla toteutettavia muutoksia. Muutosten läpiviemiseen onkin kehitetty erilaisia malleja ja teorioita, joiden tarkoituksena on auttaa muutosten johtajia muutosten onnistuneessa läpiviemisessä. Siitä huolimatta iso osa muutoksista epäonnistuu. Muutoksen epäonnistuessa sidosryhmien odotukset eivät ole täyttyneet, eivätkä he ole vaikuttuneita muutoksen tuloksista. Tämän työn kontekstina ovat erityisesti organisaatioita koskevat muutokset, joten tulokset eivät päde kaikenlaisiin muutoksiin.

Muutosprojektissa muutoksen toteuttamiseen on määritetty rajalliset resurssit, joiden puitteissa muutos on toteutettava. Työn tavoitteena on tutkia kirjallisuuskatsauksen avulla organisaatioissa toteutettavien muutosprojektien epäonnistumisiin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä. Tällaisesta tekijästä käytetään tässä työssä termiä epäonnistumistekijä. Lisäksi työn tavoitteena on löytää muutosjohtamisen ja projektinhallinnan näkökulmista johtamiskäytänteitä, joilla voitaisiin ennaltaehkäistä epäonnistumisia ja lieventää epäonnistumistekijöiden vaikutusta. Kirjallisuushaku suoritettiin etsimällä eri hakupalveluista aikaisempia tutkimuksia muutosprojektien epäonnistumisista.

Työn kirjallisuuskatsauksessa löydettiin 15 epäonnistumistekijää, joista useimmin esiin nousivat muutospaineen puute ja muutostarpeen viestinnän epäonnistuminen, puutteet suunnitelmassa tai visiossa sekä erilaiset muutosprojektin johtamiseen liittyvät tekijät. Jokaiseen viiteentoista epäonnistumistekijään löydettiin johtamiskäytänteitä, joilla näitä tekijöitä voitaisiin ennaltaehkäistä ja lieventää. Löydetyt muutosjohtamisen käytänteet painottavat enemmän ihmisten johtamista, kun taas projektinhallinnan käytänteet keskittyvät enemmän asioiden johtamiseen. Muutosprojektien johtajat voivat hyödyntää saatuja tuloksia muutosprojektien johtamisessa, jotta he eivät päätyisi tekemään samoja virheitä kuin epäonnistuneissa muutosprojekteissa on tehty.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lars Puroila, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/