University of Oulu

Mikro- ja pienyritysten menestystekijät

Saved in:
Author: Haataja, Olga1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202101194
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Haataja, 2022
Publish Date: 2022-02-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on selvittää mitkä eri tekijät ovat tärkeitä yrityksen menestyksen kannalta, erityisesti mikro- ja pienyritysten alalla. Tarkoituksena on tunnistaa eri menestyksen mittareita perinteisen kasvun ja kannattavuuden lisäksi. Työssä perehdytään kasvuun myös yrittäjän näkökulmasta ja on tarkoitus saada selville, miten he itse määrittelevät kasvun: onko se puhtaasti paremman taloudellisen tuloksen saavuttamista vai esimerkiksi osaamisen tai työhyvinvoinnin kartuttamista? Työn tarkoitus on myös tarjota tutkimustietoa mikro- ja pienyrittäjille.

Työssä selviää, että yrittäjän motiivit yrityksen aloittamiselle ja ylläpitämiselle vaihtelevat suuresti, joten myös kasvu- ja menestystavoitteet vaihtelevat. Tyypillisenä syynä yrittäjyyden aloittamiselle on muun muassa vapaus ja joustavuus. Tutkimuksessa selviää myös, että esimerkiksi henkilön motivaatiolla on suuri merkitys menestyksen saavuttamisessa. Haasteena voi olla muun muassa se, että löydettyjä kehitystoimia ei syystä tai toisesta toimeenpanna, tai johtaminen on puutteellista.

Tutkimus suoritetaan kirjallisuuskatsauksen ja puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Teoriaosiossa tarkastellaan työn kannalta tärkeimpiä käsitteitä ja muodostetaan teoreettinen pohja myöhempää analyysia varten. Työn empiirisessä osiossa perehdytään yrittäjien omakohtaisiin kokemuksiin haastattelujen muodossa. Haastateltavana tutkimuksessa on kaksi case-yritystä Pohjois-Suomen alueelta. Tulosten avulla saadaan muodostettua käsitys mikro- ja pienyrittäjille tärkeimmistä menestystekijöistä.

Success factors of micro and small enterprises

Abstract

The aim of this thesis is to find out which factors play a role in ensuring micro and small enterprises’ success. The purpose of the study is to recognize different success factors, in addition to the traditional growth and profitability measures. Growth is studied also from the entrepreneur perspective and the goal is to discover how they define growth themselves. Is growth solely achieving continuously better financial results or for example, increasing one’s skills and well-being at work? The purpose of this document is to also provide data for micro and small enterprises.

In this paper we find that motives to start up a business vary widely and thus the goals for growth and prosperity depend on the entrepreneur. Typical reasons for starting entrepreneurship are among others freedom and flexibility. It is also discovered that for example a person’s motivation is of great importance, when it comes to success. Not executing the discovered development actions can be one of the challenges in micro and small enterprises, or for example management can be inadequate.

The study is conducted by means of a literary review and semi-structured interviews. In the theory section relevant concepts and terminologies are defined and the basis for further analysis is built. In the empirical part of the study the entrepreneurs’ personal experiences are familiarized through interviews. The interviewees are two case-companies in northern Finland. The results are to build a picture of the most important success factors for micro and small businesses.

see all

Subjects:
Copyright information: © Olga Haataja, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.