University of Oulu

”Ennen tilattiin koulutarviketilauksessa lapsille kynää ja kumia, nykyään kuulosuojaimia.” : peruskoulun opettajien kokemuksia avoimen oppimisympäristön hyödyntämisestä opetuksessa

Saved in:
Author: Harju, Emma1; Suomela, Jemina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202101204
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Harju; J. Suomela, 2022
Publish Date: 2022-02-14
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pinola, Timo
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Pinola, Timo
Description:

Tiivistelmä

Vuonna 2016 uudistetun perusopetuksen opetussuunnitelman jälkeen uudet koulut ovat rakentuneet avoimen oppimisympäristön periaatteella. Avoin oppimisympäristö vastaa vallitsevaan oppimiskäsitykseen, joka korostaa oppilaan aktiivista toimijuutta. Avoimella oppimisympäristöllä tarkoitetaan tässä tutkielmassa fyysisesti avointa tilaa, jota voidaan muunnella eri tarpeisiin sopivaksi. Tiloja voidaan jakaa pienemmiksi tiloiksi tai yhdistää isommiksi kokonaisuuksiksi esimerkiksi liikuteltavien väliseinien ja kalusteiden avulla. Avoimessa oppimisympäristössä toiminta ohjaa tilan käyttöä, kun taas perinteisessä oppimisympäristössä tila ohjaa toimintaa. Muuntojoustavuuden lisäksi avoimen oppimisympäristön tunnuspiirteenä on niiden avoimuus, jota voidaan luoda esimerkiksi lasiseinien avulla.

Avoin oppimisympäristö on saanut runsaasti kritiikkiä osakseen yleisessä keskustelussa, mikä on noussut esiin myös valtamedioissa. Kritiikkiä ovat nostaneet esiin niin opettajat, oppilaat kuin vanhemmat. Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella peruskoulun opettajien kokemuksia avoimen oppimisympäristön hyödyntämisestä opetuksessa. Tutkielmassa tarkastellaan sekä avoimen oppimisympäristön hyötyjä että sen kehityskohteita.

Tämä tutkielma toteutettiin laadullisena fenomenologisena tutkimuksena. Tutkielman aineisto kerättiin lähettämällä sähköinen kyselylomake kahteen yhtenäiskouluun sekä suljettuun Facebook-ryhmään, joka tavoitti peruskoulun opettajia. Tutkielmaan osallistui yhteensä 13 peruskoulun opettajaa. Aineisto kerättiin syksyn 2021 aikana ja sen analysointi toteutettiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.

Tutkielman tuloksista kävi ilmi, että opettajien kokemukset avoimen oppimisympäristön hyödyntämisestä olivat hyvin erilaisia. Noin puolet vastaajista kokivat avoimen oppimisympäristön olevan hyödyllinen opetuksessa ja he olivat itse hyödyntäneet sitä. Puolet vastaajista suhtautuivat avoimeen oppimisympäristöön kriittisesti ja näkivät siinä vielä paljon kehitettävää. Hyödyiksi mainittiin erityisesti muunneltavuus, ryhmiin jakaminen,yhteisopettajuus ja oppilaan aktiivisen toimijuuden tukeminen. Kehitettävänä asiana nähtiin etenkin äänieristys, työrauhan ylläpitäminen sekä se, että avoin oppimisympäristö ei sovi kaikille oppilaille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Harju; Jemina Suomela, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.