University of Oulu

Selvitys Oulun keskustan maanpäällisten pysäköintipaikkojen reaaliaikaisen pysäköinnin seurannan toteuttamismahdollisuuksista

Saved in:
Author: Karjalainen, Jani1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Pages: 145
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202151229
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Karjalainen, 2022
Publish Date: 2022-02-16
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Merisalo, Virve
Reviewer: Merisalo, Virve
Description:

Tiivistelmä

Oulun kaupungin keskeisimmät pysäköintipoliittiset tavoitteet on pysäköintijärjestelmän hallinnan kehittäminen sekä pysäköinnin palveluistuminen. Keskeisimmiksi toimenpiteiksi tavoitteisiin pääsemiseksi Oulun kaupunki on määritellyt maanpäällisten pysäköintipaikkojen saatavuuden parantamisen ja olemassa olevan pysäköintikapasiteetin optimoimisen. Oulun ydinkeskustan maanpäällisiltä pysäköintipaikoilta ei tällä hetkellä ole saatavilla kattavaa reaaliaikaista pysäköinnin saatavuus informaatioita. Työn tavoitteena on selvittää ratkaisuja, joilla Oulun kaupungin keskustan maanpäällisten pysäköintipaikkojen reaaliaikainen seuranta voitaisiin toteuttaa. Työn lähtökohtana on pysäköinnin tarkastelu pysäköinti palveluna -näkökulmasta.

Diplomityön tarkoituksena selvittää markkinoilla saatavilla olevia teknisiä ratkaisuja, joilla reaaliaikainen pysäköinnin seuranta voitaisiin toteuttaa. Selvitys rajattiin koskemaan maanpäällisten pysäköintipaikkojen seurantaan soveltuvia ratkaisuja. Saatavilla olevista teknisistä laitteista ja menetelmistä valittiin selvitykseen ne ratkaisut, joilla pysäköinnin reaaliaikainen seuranta olisi mahdollista toteuttaa pysäköinti palveluna -ajatuksen asettamien toiminnan edellytysten mukaisesti.

Teoriaosuudessa selvitetään tekijät ja juurisyyt, jotka vaikuttavat kasvavien kaupunkien keskustoiden pysäköintijärjestelmien kehittämiseen. Pysäköinnin palveluistumisen tarkastelussa selvitetään pysäköinti palveluna -ajatuksen ja sen toimintaan keskeisimmin vaikuttavat tekijät. Tutkimusosuus sisältää selvityksen saatavilla olevista tekniikoista ja menetelmistä, asiantuntijahaastatteluita sekä asukaskyselyn. Haastatteluiden ja asukaskyselyn kautta pyritään muodostamaan kuva Oulun keskustan pysäköinnin edellytyksistä pysäköinnin palveluistumiselle sekä pysäköintipalvelun tarpeellisuudelle.

Työn tuloksista huomattiin, että teknologia ei enää aseta rajoituksia maanpäällisten pysäköintipaikkojen reaaliaikaisen pysäköinnin seurannan toteuttamiselle. Tulosten valossa Oulun keskustan haasteeksi muodostuu pysäköinnin palveluistumisen toiminnan edellytyksien toteuttaminen. Keskeisimmät kehitystoimenpiteet pysäköinnin palveluistumisen toiminnan edellytysten toteuttamisessa ovat kaupungin hallinnoiman keskitetyn pysäköintidatan tiedonkeräysjärjestelmän perustaminen ja avoimen rajapinnan hyödyntäminen kerätyn pysäköintidatan jakamisessa. Avoimen rajapinnan kautta keskustan alueella toimivat pysäköintipalvelun tuottajat voivat hyödyntää saatavilla olevaa reaaliaikaista pysäköintidataa omien pysäköintipalveluiden kehittämisessä. Kaupungin hallinnoiman keskitetyn pysäköintidatan tiedonkeräysjärjestelmän perustaminen vaatii kaupungilta nykyisten pysäköintipalvelusopimusten päivittämistä. Oulun kaupungin kannalla edullisinta olisi hyödyntää keskustan pysäköintidatan keräämisessä ensisijaisesti pysäköinnin mobiilimaksuoperaattoreita.

Pysäköinnin palveluistumiseen ja sen hyödyntämiseen kasvavien kaupunkien keskustoiden pysäköinnin kehittämisessä on saatavilla vähän tutkittua tietoa. Tämän työn tuloksista voidaan kuitenkin nähdä, että tekniikka ei enää ole este pysäköinnin kehittämisestä pysäköinti palveluna -näkökulmasta tarkasteltuna. Tämän työn kautta kaupungit saavat tieto, mitä toiminnan edellytyksiä pysäköinnin palveluistuminen pysäköintijärjestelmille asettaa, ja millä teknisillä laitteilla ja menetelmillä pysäköinnin reaaliaikainen seuranta järjestelmä voitaisiin toteuttaa.

Study of the possibilities of real-time parking monitoring for on street parking spaces in the center of Oulu

Abstract

The purpose of this thesis is to find out how the real-time monitoring of parking in the city center of Oulu can be implemented. This research focuses on examining parking from a service perspective. The study was limited to technical solutions suitable for monitoring on-street parking places. From the available technical equipment and methods, the solutions that would enable real-time monitoring of parking in accordance with the operating conditions set by the idea of parking as a service were selected for the study.

This thesis consists of a theory section and a research section. The theory section focuses on factors which affect the development of cities’ parking systems and parking policies in general. Additionally, the section focuses on parking from a service perspective and examines what kind of requirements it places on the city’s parking systems. Parking as a service essentially involves collecting real-time parking data and distributing it directly to users as real-time parking availability information. The research section includes a study of the available techniques and methods as well as expert interviews and a resident survey. The study of the technical equipment and methods was limited to solutions that are suitable for monitoring on-street parking places, collecting parking information, and sharing real-time parking status update information directly to the users through an open interface. Through the interviews and the resident survey, the aim is to form a picture of the conditions for parking in the city center of Oulu and the need for a parking service.

The study shows that technology no longer sets restrictions on the implementation of real-time parking monitoring. Instead, the requirements of parking as a service have become a challenge. This essentially involves setting up a city-managed centralized parking data collection system and utilizing an open interface to share the collected parking availability information with users. This requires the city to update existing parking service agreements. It would be most advantageous for the City of Oulu to primarily utilize mobile parking payment operators to collect parking data in the city center.

The results of this thesis show that technology is no longer an obstacle for the development of parking from a parking as a service perspective. Through this thesis, cities can get information about the operating conditions set by parking services to parking systems, and about the technical equipment and methods with which a real-time parking monitoring system could be implemented.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jani Karjalainen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/