University of Oulu

Nomadinen integroiva kirjallisuuskatsaus syrjäytymisen diskursseista

Saved in:
Author: Mäenpää, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 50
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202151234
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Mäenpää, 2022
Publish Date: 2022-02-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lanas, Maija-Liisa
Petäjäniemi, Maria
Reviewer: Alanko, Anu
Petäjäniemi, Maria
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman aiheena ovat syrjäytymisen diskurssit ja tutkimusmenetelmänä on nomadinen integroiva kirjallisuuskatsaus. Kyseessä ei siis ole tyypillinen integroiva kirjallisuuskatsaus ja se näkyy eritoten tutkielman kirjoitustavassa. Nomadinen tutkimus on tyyliltään kuljeskelevaa tutkimusta, joka ei pyri luomaan selkeitä alkuja tai loppuja, vaan keskittyy siihen, mitä havaitaan asioiden keskivaiheilla. Tämä ei tarkoita, etteikö nomadinen tutkimus olisi hyödyllistä, vaan päinvastoin se on omiaan luomaan niin uusia tutkimustarpeita kuin löytämään uusia näkökulmia (Kurki ym. 2016, s. 128).

Tutkimuksessa havaittiin monia diskursseja, jotka vaikuttivat niin siihen, miten syrjäytyneet nuoret nähdään kuin siihen, että millaisena maailma nähdään. Diskurssit, jotka tässä työssä käytiin läpi ovat: koulutuksen merkityksen diskurssi, terapisoitumisen diskurssi, työllistettävyyden diskurssi, aktivoinnin diskurssi, osallisuuden diskurssi, epävarmuuden diskurssi, varhaisen puuttumisen diskurssi sekä elinikäisen oppimisen diskurssi. Lisäksi käsiteltiin terapeuttisen vallan käsitettä, yhdessä terapisoitumisen diskurssin kanssa. Todettiin, että nämä diskurssit ovat osaksi varsin ristiriitaisia keskenään, mutta osa myös täydentää toisiaan. Toisiaan täydentävinä diskursseina voidaan pitää esimerkiksi terapisoitumisen sekä epävarmuuden diskurssia, joiden molempien huomattiin omalla tavallaan korostavan muun muassa yksilökeskeisyyttä.

Tutkimuksessa tutkittiin pääasiassa väitöskirjoja sekä artikkeleita koskien syrjäytymistä sekä syrjäytymisen diskursseja. Lisäksi osa lähteistä käsitteli koulutusta, huono-osaisuutta sekä ylisukupolvisuutta.

Nomadic integrated literature review about discourses in social exclusion

Abstract

The subjects of this master’s thesis are discourses in social exclusion and the method used was a nomadic integrated literature overview. This is not your typical integrated literature overview and it’s shown mainly in the way this master’s thesis has been written. Nomadic research could be described as a wandering style of research which doesn’t include clear starting nor ending points but concentrates on what’s in the middle of the issues that are being inspected. This doesn’t mean that nomadic research would be nonprofitable, because on the contrary nomadic research is an excellent method to bring out new needs for research and fresh points of view (Kurki etc., 2016, p. 128).

In the study it was found that there are many discourses that affected both how marginalized young people are seen and how the world is seen. Discourses are reviewed in this master’s thesis are the signification of education discourse, therapization discourse, employability discourse, activation discourse, uncertainty discourse, early intervention discourse and lifelong learning discourse. In addition to therapization discourse, therapeutic power was also included. It was noted that these discourses are in some cases quite contradictory to each other, but some also complement each other. Complementary discourses can be considered for example discourses of therapization and uncertainty because they both were found to put on emphasis on individualism in their own way.

Dissertations and articles about social exclusion and discourses about social exclusion were the main sources used in this master’s thesis. In addition, some sources were about education, disadvantage and overgeneration.

see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Mäenpää, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/