University of Oulu

Liikkumisen ja hyvinvoinnin edistäminen alakouluissa : luokanopettajien näkemyksiä Oulun seudulta

Saved in:
Author: Koski, Essi1; Latukka, Sampo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202211263
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koski; S. Latukka, 2022
Publish Date: 2022-02-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Takalo, Susanna
Heikkinen, Hannu
Description:

Tiivistelmä

Liikkuminen on tärkeä osa jokaisen arkipäivää ja se edistää hyvinvointia ja terveyttä. Olisi tärkeää, että liikkumista tapahtuisi viikon jokaisena päivänä, sillä esimerkiksi pitkäaikaisen istumisen on nähty olevan terveydelle haitallista. Kouluilla on erinomainen mahdollisuus lisätä fyysistä aktiivisuutta erityisesti niille oppilaille, jotka liikkuvat vähän kouluajan ulkopuolella. Koulussa liikkumista voi kerääntyä esimerkiksi oppitunneilla, välitunneilla sekä koulun kerhotoiminnassa.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien käsityksiä koulun mahdollisuuksista tukea oppilaan hyvinvointia liikunnan avulla. Halusimme saada selville, millaiset valmiudet opettajilla on edistää liikuntaa, miten koulussa otetaan huomioon oppilaiden liikkuminen sekä miten liikkuminen tukee oppilaiden hyvinvointia.

Tutkimus on laadullinen fenomenografista lähestymistapaa hyödyntävä tutkimus, jonka keskiössä on ihmisten käsitykset. Tutkimuksen aineisto on kerätty syksyn 2021 aikana lähettämällä Google Forms -kysely (liite 2) Oulun alueen opettajille. Kysely jaettiin sähköpostitse. Tutkimukseen vastasi 18 opettajaa. Aineisto on analysoitu hyödyntäen fenomenografista analyysimenetelmää. Tutkimuksen luotettavuutta lisää eri vaiheiden tarkka kuvaaminen sekä laaja lähdekirjallisuus. Vaikka tutkimus ei ole yleistettävissä suppean aineiston vuoksi, on se hyödyllinen tarkasteltaessa yksittäistä koulua. Esille nousevat monipuoliset tavat toteuttaa ja edistää liikuntaa ja hyvinvointia koulussa. Tutkielma toteutettiin parityönä.

Tutkimustulosten perusteella liikkuminen huomioidaan monipuolisesti kouluarjessa. Opettajien vastausten perusteella koulun ympäristö on suuri liikunnallistamiseen liittyvä tekijä. Koulun ympäristö, etenkin lähiluonto ja koulun piha yhdessä monipuolisten välineiden kanssa tukevat oppilaiden liikkumista niin oppitunneilla kuin välitunneilla. Kouluissa myös huomioidaan oppilaiden osallisuus liikuntaa edistäessä sekä hyvinvoinnin fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueet nousevat esille. Opettajat olivat myös yhtämielisiä siitä, että liikkuminen vaikuttaa positiivisesti liikkujan itsetuntoon, keskittymiskykyyn sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Tutkimustulosten ajan tasalla olevat uunituoreet vastaukset kannustavat opettajia hyödyntämään liikuntaa sekä edistämään liikunnallista kulttuuria kouluarjessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Koski; Sampo Latukka, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.