University of Oulu

Opettajien käsityksiä oppituntien aikaisen istumisen tauottamisesta matematiikan oppitunneilla lukiossa

Saved in:
Author: Rääpysjärvi, Anne1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 75
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202281284
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rääpysjärvi, 2022
Publish Date: 2022-03-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Rahikkala, Ari
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tutkimusten mukaan nuoret liikkuvat liian vähän. Lukiolaisilla on runsaasti paikallaanoloa. Tässä kvalitatiivisin menetelmin toteutetussa pro gradu -tutkielmassa selvitettiin matematiikan opettajien käsityksiä istumista tauottavien aktivointimenetelmien käytettävyydestä matematiikan pitkän oppimäärän oppitunneilla lukiossa. Tutkielmassa kuvataan, miten opettajat kokevat toiminnallisten opetusmenetelmien, Break Pro -taukoliikunnan ja seisomapulpettien käytön merkityksen lukio-opiskelijoiden opiskeluvireyteen oppituntien aikana. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi lukio-opettajat kuvaavat erilaisten oppituntien aikaisten aktivointimenetelmien käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä lukiossa. Aktivointimenetelmien käyttöä lukiossa on tutkittu hyvin vähän. Tutkimus on osa Likesin ja Liikkuva opiskelu -ohjelman Matikkavire-tutkimusta, joka toteutettiin yhteistyössä Oulun yliopiston ja Oulun kaupungin kanssa.

Tutkimuksen lähestymistapana on fenomenografinen tutkimus, sillä tutkimuksen kohteena ovat opettajien kokemukset. Lukiossa tapahtuvan tutkimusjakson pituus oli yhdeksän päivää, jonka aikana oli 30 oppituntia, joihin tutkittavia aktivointiemenetelmiä oli sisällytetty. Tutkimuksen aineisto kerättiin lukion matematiikan pitkän oppimäärän opettajilta, jotka käyttivät tutkimusjakson aikana erilaisia aktivointimenetelmiä. Puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin toukokuussa 2021. Tutkimusaineisto muodostui kolmesta nauhoitetusta haastattelusta. Aineiston analysoinnissa käytettiin analyysimenetelmänä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimustulokset osoittivat, että opettajilla oli positiivisia ennakkokäsityksiä aktivointimenetelmien merkityksestä opiskelijoiden vireyteen. Opettajien käsityksien mukaan aktivointimenetelmät vaikuttavat vireyteen muun muassa siksi, koska aktivointimenetelmissä on liike ja koko keho mukana toiminnassa. Opettajien kokemuksen mukaan seisomapulpettien käyttö ei juuri vaikuttanut opiskelijoiden vireyteen. Tulosten mukaan aktivointimenetelmien hyödyllisyys ja käytettävyys voidaan jakaa kolmeen eri näkökulmaan, jotka ovat opettajan, opiskelijan ja oppiaineen näkökulma. Opiskelijan kannalta opettajat kokivat käytettävyyden haasteeksi sen, että seisomapöytiä ei ole saatavilla kaikille opiskelijoille. Myös opettajan esikuva aktivointimenetelmien käytössä on tärkeää opiskelijan kannalta. Oppiaineen kannalta opettajat kokivat hyödylliseksi sen, että taukojumppaa on mahdollista toteuttaa useasti samalla matematiikan tunnilla. Tulosten mukaan oppisisällöt vaikuttavat toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöön. Lisäksi opettajat kokivat aktivointimenetelmien tuovan hyvinvointia myös heille itselleen.

Johtopäätöksenä voidaan todeta toiminnallisen opetuksen ja taukojumpan olevan opettajien kokemuksen mukaan toimivimpia opiskelijoiden opiskeluvireyttä parantavia istumista tauottavia aktivointimenetelmiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Rääpysjärvi, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/