University of Oulu

Rapid high-level behavioral modeling of soc communication interfaces

Saved in:
Author: Hokkinen, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202202281286
Language: English
Published: Oulu : V. Hokkinen, 2022
Publish Date: 2022-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The increasing complexity of hardware and software systems increases the amount of labour and resources required to model them. Especially in system-on-chips (SoC), the complexity of modeling is evident. Electronic system-level (ESL) modeling using the benefits of transaction level modeling (TLM) reduces the required resources and speeds up the modeling time.

This thesis examines approximately timed modeling in the context of behavioral modeling with abstract processing elements and abstract arbitration procedures.

This thesis describes the basic principles of SoC:s and TLM, and then a problem of modeling a SoC communication interface for a company is investigated, and a TLM solution to the modeling problem is explored.

Järjestelmäpiirien tiedonsiirtoyhteyksien nopea korkean tason käytösmallinnus

Tiivistelmä

Laitteistojen ja systeemien kasvava kompleksisuus lisää niiden mallinnukseen vaadittua työmäärää ja resursseja. Erityisesti järjestelmäpiireissä (SoC) mallinnuksen monimutkaistuminen näkyy. Elektronisen järjestelmätason (ESL) mallinnus käyttämällä tapahtumatason mallinnuksen (TLM) hyötyjä vähentää vaadittuja resursseja ja nopeuttaa mallinnukseen kuluvaa aikaa.

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan likimääräisesti ajastettua mallinnusta käytösmallinnuksen kontekstissa abstrakteilla prosessointi elementeillä ja abstrakteilla sovittelu proseduureilla.

Tässä työssä kuvataan myös järjestelmäpiirin ja TLM:n perusperiaatteet, jonka jälkeen tutkitaan erään yrityksen SoC:in tiedonsiirtoväylän mallinnuksen ongelmaa, ja tutkitaan TLM ratkaisua mallinnusongelmalle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Hokkinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/