University of Oulu

Alakoulun opettajien jaksaminen nykyajan kouluympäristössä

Saved in:
Author: Lakkala, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203011291
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Lakkala, 2022
Publish Date: 2022-03-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassani perehdyn opettajan kuormittavuutta lisääviin tekijöihin ja sitä vähentäviin keinoihin kirjallisuuskatsauksen muodossa yhdessä viimeaikaisten tutkimustulosten kanssa. Opettajien jaksaminen on noussut viime vuosina paljon esille ajankohtaisissa keskusteluissa, kun opettajan työ on osittain yhteiskunnan muuttumisen myötä, ja osittain esimerkiksi uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä muuttunut kuormittavammaksi. Useiden eri tutkimustulosten mukaan opettajat ovat entistä uupuneempia ja harkitsevat alanvaihtoa yhä useammin.

Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, millaiset tekijät kuormittavat opettajaa työssään ja millaisin keinoin kuormittavuutta voitaisiin vähentää ja opettajan jaksamista helpottaa. Keskeisiä teoreettisia käsitteitä työssäni ovat opettajuus nykyajan kouluympäristössä ja opettajan jaksaminen. Tutkimus on teoreettinen ja tutkimustyyppinä käytän kuvailevaa kirjallisuuskatsausta.

Tutkimustuloksista nousee selkeästi esille se, että opettajat eivät jaksa työssään niin hyvin kuin aikaisemmin, sillä esimerkiksi opettajien uupumus on lisääntynyt ja yhä useampi opettaja harkitsee alanvaihtoa. Johtopäätöksenä nostan esille, että tietyt tekijät lisäävät kuormittavuutta, kuten moninainen rooli kiireen keskellä muuttuneessa kouluympäristössä, johon kuuluu haastavat tilanteet niin oppilaiden, vanhempien kuin kollegoiden kanssa, joilla kaikilla on omat odotuksensa opettajaa kohtaan. Yhtä lailla on kuitenkin hyvä tiedostaa, että jokainen ihminen kokee yksilöllisesti asiat ja kuormittavia tekijöitä ei voi rajata vain tiettyihin yksittäisiin tekijöihin. Myös kuormittavuutta vähentävät keinot ovat yksilöllisesti koettavia, mutta ne voidaan kuitenkin jakaa sisäisiin ja ulkoisiin keinoihin. Jaksamista pystyy helpottamaan esimerkiksi oman asenteen sekä kiireen ja stressin hallintakeinojen kautta, mutta myös ulkopuolinen tuki on tärkeää. Tutkielmassa nostan esille myös työyhteisön merkityksen, sillä työyhteisön ilmapiiri ja tuki voivat parhaimmillaan auttaa opettajaa jaksamaan työssään, mutta samalla se voi myös olla kuormittava tekijä, jos työyhteisössä kaikki ei ole hyvin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Lakkala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/