University of Oulu

Erityisherkän oppilaan haasteiden ja vahvuuksien huomioiminen inklusiivisessa musiikkikasvatuksessa

Saved in:
Author: Keltto, Inka-Erika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203021294
Language: Finnish
Published: Oulu : I.-E. Keltto, 2022
Publish Date: 2022-03-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli tutkia erityisherkän oppilaan haasteita ja vahvuuksia sekä niiden huomioimista inklusiivisessa musiikkikasvatuksessa. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymyksiksi muodostuivat: 1. Millaisia ovat erityisherkän oppilaan haasteet ja vahvuudet musiikin oppiaineessa? ja 2. Miten erityisherkkä oppilas huomioidaan inklusiivisessa musiikkikasvatuksessa?

Kiinnostus aihetta kohtaan on syntynyt omia lapsuudenkokemuksia koskevien oivallusten kautta. Olen itse kokenut erityisherkkyyden vahvuudekseni musiikin oppimisessa, mutta siihen liittyy myös haasteita, jotka muodostuvat sosiaalisesta ympäristöstä ja aistiärsykkeiden liiallisuudesta. Kyseessä ei kuitenkaan ole diagnoosi, minkä vuoksi erityisherkkyys ei välttämättä tule koskaan opettajan tietoon ja oppilasta saatetaan pitää esimerkiksi estyneenä tai ujona. Aiheen käsittelyn tarkoituksena on lisätä peruskoulun opettajien tietoa erityisherkkyydestä sekä tuoda piirteen huomioiminen osaksi inklusiivisen musiikkikasvatuksen toteuttamista ilman, että opettajan tulee tietää ketkä oppilaista ovat eritysherkkiä ja ketkä eivät ole.

Erityisherkät lapset ovat herkkiä kasvuympäristönsä negatiivisille ja positiivisille vaikutuksille. Tutkielmassa käytettyjen aineistojen avulla selvisi, että erityisherkän oppilaan haasteita voivat olla muun muassa aistien ylikuormittuminen, paineen alla alisuoriutuminen, sosiaalisissa tilanteissa esillä oleminen sekä väsyminen ja stressaantuminen monitahoisissa, intensiivisissä ja pitkäkestoisissa tilanteissa. Vahvuuksia ovat asioiden syvällinen käsittely, toisten huomioon ottaminen ja tunnetilojen lukeminen, luovuus, toimivien ratkaisujen löytäminen ongelmatilanteissa sekä taiteen, musiikin ja tunteiden syvä kokeminen.

Keskeisiä pedagogisia ja metodologisia ratkaisuja inklusiivisessa musiikinopetuksessa erityisherkän oppilaan kannalta voivat olla esimerkiksi osittaisen osallistumisen mahdollistaminen, opetuksen suunnittelu ja strukturointi, monipuoliset opetusmenetelmät, luokkahuoneen selkeä järjestely sekä lisäajan antaminen tehtäviin. Perusopetuksen opetussuunnitelman linjaamat musiikinopetuksen työtavat ja arviointikriteerit ottavat oppilaiden yksilölliset erot huomioon. Inkluusio koskee kaikkia ja kaikki ovat erilaisia oppijoita. Siksi myös erityisherkät oppilaat tulee huomioida musiikkikasvatuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Inka-Erika Keltto, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.