University of Oulu

Ekopolttoaineet autojen energialähteenä ja niiden vaikutus auton elinkaaren päästöihin

Saved in:
Author: Nisula, Jere1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203031301
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Nisula, 2022
Publish Date: 2022-03-03
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Liikenteen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään nyt ja tulevaisuudessa. Autoilu liittyy vahvasti liikenteeseen ja sen aiheuttamiin päästöihin. Fossiiliset polttoaineet on korvattava pitkällä aikavälillä, jollakin kestävämmällävaihtoehdolla. Ekopolttoaineet voivat olla yksi ratkaisu. Ekopolttoaineet käsittävät esimerkiksi ekologisesti tuotetun sähkön ja biopolttoaineet.

Työn tavoitteena on selvittää ja kuvata, mitä ekopolttoaineet ovat ja miten ne vaikuttavat auton hiilidioksidipäästöihin auton elinkaaren aikana. Tarkoituksena on myös miettiä,auton elinkaarta ja ekopolttoaineiden elinkaarta. Tutkimus toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsaus pohjautuu ekopolttoaineiden elinkaareen, niiden käyttämiseen ja auton elinkaareen liittyvään kirjallisuuteen ja tieteellisiin artikkeleihin. Työssä tehtävä vertailu osuudessa vertaillaan ekopolttoaineiden päästöjen kehitystä auton elinkaaren aikana. Vertailu tehdään Well to Wheel menetelmällä. Ekopolttoaineita verrataan bensiiniin.

Kaikki ekopolttoaineet aiheuttivat auton elinkaaren aikana vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin bensiini. Vertailun tulosten perusteella sähköautolla pitää ajaa 20 000 kilometriä ja sen jälkeen sähköauto on kasvihuonekaasujen näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin bensiini. Ekopolttoaineista kaikista vähiten hiilidioksidi päästöjä aiheutti sähkö, auton elinkaaren aikana. Vaikka sähköauton valmistaminen tuottaa enemmän hiilidioksidi päästöjä kuin polttomoottori auton niin elinkaaren aikana se tuottaa vertailun perusteella vähiten hiilidioksidipäästöjä. Auton elinkaaren aikana suurin vaikutus hiilidioksidi päästöihin on käyttövaiheella. Siksi on tärkeää tarkastella käyttövaiheen päästöjä, joka sisältää energialähteen valmistamisen ja pakokaasupäästöt. Autojen päästöihin vaikutti eniten energialähteen valinta, koska se vaikutti myös pakokaasupäästöihin.

Eco-fuels as an energy source for cars and their impact on car life cycle emissions

Abstract

Efforts are being made to reduce CO₂-emisisons from transport now and in future. Motoring is strongly associated with traffic and the emissions it causes. Fossil fuels need to be replaced in the long term by some more sustainable option. Eco-fuels can be one solution. They include for example, organically produced electricity and biofuels.

The aim of the work is to find out and describe what eco-fuels are and how they affect the car’s carbon dioxide emissions during the car’s life cycle. It is also intended to think about the life cycle of a car and the life cycle of eco-fuels. The research is carried out as a literature review which is based on literature and scientific articles related to the life cycle of eco-fuels, their use and the life cycle of a car. The section on comparison in the work compares the development of emissions of eco-fuels during the life cycle of a car. They are compared to petrol. The comparison is made using the Well to Wheel method.

All eco-fuels caused less CO₂ emissions than petrol during the car’s life cycle. Based on the results of the comparison, an electric car must drive 20,000 kilometers and then the electric car is a better option than petrol in terms of greenhouse gases. Of all the biofuels, the least carbon dioxide emissions were caused by electricity, during the car’s life cycle. Although the manufacture of an electric car produces more CO₂ emissions than an internal combustion engine car, during its life cycle it produces the least CO₂ emissions by comparison. During the car’s life cycle, the biggest impact on carbon dioxide emissions is during the operating phase. It is therefore important to look at emissions from the operating phase, which includes the manufacture of the energy source and exhaust emissions. Emissions from cars were most affected by the choice of energy source, as it also affected exhaust emissions.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jere Nisula, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.