University of Oulu

EU:n puhtaan energian paketti : sähköautojen latauspisteet Oulussa

Saved in:
Author: Miettinen, Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 46
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203041312
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Miettinen, 2022
Publish Date: 2022-03-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Euroopan unioni hakee aktiivisesti ratkaisuja ilmaston lämpenemiseen, keskeinen osa näitä unionin ratkaisuja tulee olemaan EU:n puhtaan energian paketti, eli Clean Energy Package. Tällä paketilla pyritään omalta osaltaan vastaamaan ilmastonlämpenemiseen.

Tässä kandidaatintyössä perehdytään paketin sisältöön, sen asettamiin tavoitteisiin sekä keinoihin, joilla näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Työ keskittyy etenkin liikennesektoriin, joka on vain yksi paketin monista osa-alueista. Puhtaan energian paketin tavoitteiden saavuttaminen Euroopan laajuisesti tarkoittaisi merkittäviä leikkauksia kasvihuonepäästöissä ja energiankulutuksessa, uusiutuvan energian käytön suurta kasvua sekä energiatehokkuuden huomattavaa parantumista. Näiden tavoitteiden täyttyessä myös unionin energiaomavaraisuus ja energiaturvallisuus parantuisivat merkittävästi.

Kandidaatintyö on kirjallisuuskatsaus, joka pitää sisällään sähköautojen roolin selvittämisen osana puhtaan energian pakettia, sekä latauspistekartoituksen, jonka tavoitteena oli selvittää latausverkoston tilanne Oulussa nyt ja tulevaisuudessa. Työssä selvisi, että sähköinen liikenne parantaa energiatehokkuutta, vähentää päästöjä, sekä edistää tulevaisuudessa kuluttajien roolia energiamarkkinoilla. Latauspistekartoituksen pohjalta Oulun latausverkoston voidaan katsoa olevan riittävä nykyhetkeen sekä lähitulevaisuuteen, vaikka sen mitoitus ei vastaakaan EU:n tavoitteita. Ongelmakohtia kuitenkin esiintyi latauksen hinnoittelussa sekä laitteiston luotettavuudessa. Tulevaisuudessa ainakin hinnoittelumalliin on luvassa muutoksia.

EU’s Clean Energy Package : charging points of electric vehicles in Oulu

Abstract

The European Union is actively seeking solutions relating to global warming, an essential part of these solutions will be the EU’s Clean Energy Package. This package in part is the EU’s answer to global warming.

This bachelor’s thesis focuses on the content of the package, including the goals and the means to reach these goals. Especial focus is given to the transportation sector, which is only a small part of the entire package. Reaching the goals of the package Europe wide would mean significant reductions in greenhouse gases and energy consumption, major increases in the use and production of renewable energy and significant improvements in energy efficiency. Meeting the goals would also result in improved energy independency and energy security.

This bachelor’s thesis is a literature review that includes a study of the role of electric vehicles as a part of the Clean Energy Package and mapping of all public charge points in Oulu, which aimed to seek out the state of the charging network now and in the future. The thesis revealed that electric transport will improve energy efficiency, reduce emissions, and promote the role of consumers as part of the energy market in the future. Based on the mapping of charging points, Oulu’s charging network can be considered sufficient for the present and the near future, even if its sizing doesn’t meet the EU’s goals. However, there are issues regarding the pricing structure and reliability of the charger hardware. In the future, at least, the pricing structure is expected to change.

see all

Subjects:
Copyright information: © Santeri Miettinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/