University of Oulu

Aurinkoenergian käytön lisääminen

Saved in:
Author: Ervasti, Roope1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203081317
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Ervasti, 2022
Publish Date: 2022-03-08
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä työ on kirjallisuuskatsaus ja työn tavoitteena on selvittää, kannattaisiko aurinkoenergian käyttöä lisätä. Työssä selvitetään aurinkoenergiaan liittyvät taustat, haasteet, hyödyt, hinnat ja mahdollisuudet.

Aurinkoenergia kuuluu uusiutuviin energialähteisiin. Uusiutuvia energialähteitä halutaan käyttää enemmän kuin mitä nykyään käytetään johtuen mm. siitä, että niiden käyttö ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Joidenkin tutkimusten mukaan hiilidioksidipäästöjä pidetään isoimpana syynä ilmastonmuutokseen. Uusiutuvien energialähteiden käyttöön liittyy kuitenkin paljon kysymyksiä.

Työssä selvisi yhtenä oleellisimpana asiana, että aurinkoenergia toimii energialähteenä tietyissä tilanteissa. Ei kuitenkaan kaikissa tilanteissa ja aurinkoenergian suhteen on rajoituksia varsinkin maantieteellisesti. Eri puolilla maapalloa saadaan eri määriä aurinkoenergiaa. Aurinkoenergiateknologia on riippuvainen auringonsäteilystä, joten kyseinen teknologia toimii eri tavoin eri puolilla maapalloa. Jos on talvi ja vähän auringonsäteilyä, ei välttämättä ole riittävästi aurinkosäteilyä tarjolla, jotta energiatarve katettaisiin. Kaikki aurinkoenergiaan liittyvä teknologia ei myöskään ole valmista täysin ongelmattomaan käyttöön. Esimerkiksi akkuihin liittyy paljon kysymysmerkkejä, kuten miten ne kestävät käytännössä ja mitä niille tehdään käytön jälkeen. Jos olosuhteet ovat sopivat, aurinkoenergiassa on paljon hyviä puolia. Hyviä puolia on päästöttömyys, aurinkoenergian hinnat ovat laskeneet ja aurinkopaneelit voivat tuoda sähköä verkkovirran ulkopuolelle. Johtopäätöksenä, aurinkoenergiassa on paljon hyvää ja sille löytyy kohteita, joihin sitä voi soveltaa. Vielä se ei kuitenkaan ole riittävän toimiva vaihtoehto korvaamaan fossiilisten polttoaineiden käyttöä kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen tulosten hyödyntäminen vaatisi lisätutkimuksia esimerkiksi kuinka tehokas ratkaisu aurinkoenergia on ympärivuotisessa käytössä.

Increasing the use of solar energy

Abstract

This is a literary study. Target of the research is to find out, should the amount use of solar energy be increased. This research covers backgrounds, harms, costs, and possibilities of solar energy.

Solar energy has the potential to be used as an energy source a lot more than what it has been used so far. Solar energy is one of the renewable energies. Renewable energy sources are wanted to be used for example because renewable energy sources do not release carbon dioxide emissions. Based on some researches, carbon dioxide emissions are biggest reason to climate change. There still are a lot of questions in use of renewable energy sources.

One of the main findings of this research was that when circumstances are fitted, solar energy can be a considerable option as an energy source. However, not in every situation and there are limits in solar energy, especially geographically. Solar power technology is depended on sun radiation, and therefore technology works differently in different sides of earth. During winter, when there is less sun radiation, there might not be enough sun radiation to cover the need for energy. All solar energy included technology also is not ready for use without problems. For example, there are a lot of question in batteries, like how long they last in use and what to do with them after use. If conditions are favorable, solar energy has many benefits. Like no emissions, costs of solar energy have dropped, and solar panels can bring electricity outside mains current. As a conclusion, solar energy has many positive sides and many applications of items. Yet still solar energy has not well enough working options to replace comprehensive use of fossil fuels. However, to benefit the results of this research needs more researches, for example how efficient solar energy is year round.

see all

Subjects:
Copyright information: © Roope Ervasti, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/