University of Oulu

Jakamistalous asumisessa : esimerkkejä Oulun seudulta

Saved in:
Author: Kylmänen, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203101322
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kylmänen, 2022
Publish Date: 2022-03-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan jakamistaloutta asumisen kontekstissa ja sen mahdollisuuksia ympäristötavoitteiden näkökulmasta. Työssä perehdytään aluksi yleisellä tasolla jakamistalouteen osana kiertotaloutta, minkä jälkeen syvennytään tarkemmin asumisessa esiintyviin jakamistalouden keinoihin. Kolmannessa kappaleessa tutustutaan kahteen Oulun alueella toimivaan tapausesimerkkiin, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiöön ja Kotikatu365-konseptiin, sekä niiden tarjoamiin yhteiskäyttöpalveluihin. Tämän jälkeen pohditaan asumiskonseptien palveluiden ajureita sekä eroja ja yhtäläisyyksiä. Viimeisessä kappaleessa punnitaan jakamistalouden potentiaalia asumisen viitekehyksessä sen mahdollisuuksien sekä haasteiden pohjalta.

Työ toteutettiin perehtymällä aihepiirin kirjallisuuteen, ja työssä esiintyviin tapausesimerkkeihin on tutustuttu yleisesti saatavissa olevan informaation avulla. Asumisen kontekstissa esiintyvät jakamistalouden palvelut jaettiin kolmeen eri ryhmään; yhteiskäyttötiloihin ja -välineisiin sekä aineettomiin palveluihin, jolloin näiden palveluiden tarkastelu oli selkeämpää niin yleisellä kuin tapausesimerkkien tasolla.

Jakamistalous sovitettuna asumisen palveluihin tarjoaa yksittäiselle kuluttajalle mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, sekä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen niin halutessaan. Yhteiskäyttöpalveluilla on myös potentiaalia vastata alati muuttuviin asumisen tarpeisiin, sekä mahdollistaa yhdenvertainen elintaso yksilön statuksesta, varallisuudesta tai elämäntilanteesta riippumatta.

Sharing economy in residency : examples from the Oulu region

Abstract

The purpose of this bachelor’s thesis was to consider sharing economy in the context of residency and its potential from the perspective of environmental goals. To begin with, this work focuses on sharing economy at a general level as part of the circular economy and takes a closer look at the services presented in living afterwards. The third chapter introduces two case examples operating in Oulu, Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö and Kotikatu365 concept, and the shared services provided by them. The drivers of these services and their differences and similarities are then taken into consideration. The last chapter discusses the potential of the sharing economy in the residency framework based on its opportunities and challenges.

This study was carried out through research on the literature of the subject, and the case examples present in the work have been acquainted with publicly available information. Sharing economy services in the context of living were divided into three different groups; shared spaces and tools and immaterial services, making the review of these services clearer at both general level and case examples.

The sharing economy, adapted to services of living, provides an opportunity for the individual consumer to have impact in social matters and a possibility to achieve environmental goals if they wish. Services and tools in collective use also have the potential to meet ever-changing needs of residency, as well as enabling an equal standard of living regardless of an individual’s status, wealth or life situation.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Kylmänen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/