University of Oulu

Väkivaltaisten videopelien vaikutus lapsen ja nuoren kasvuun

Saved in:
Author: Torvela, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203141327
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Torvela, 2022
Publish Date: 2022-03-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Väkivaltaiset videopelit ovat yhä useamman lapsen, sekä nuoren arkea ja niiden mahdollisista vaikutuksista nuorison kasvuun käydään paljon keskustelua. Tässä tutkielmassa tutkimusmenetelmänä toimi kirjallisuuskatsaus, jossa perehdyttiin aikaisempiin tutkimuksiin väkivaltaisten videopelien vaikutusten osalta ja vastattiin tutkimuskysymykseen; minkälaisia vaikutuksia väkivaltaisilla videopeleillä on lasten ja nuorten kasvuun?

Aikaisempia tutkimuksia haettiin Google Scholar, Web of Science ja Scopus -tietokannoista. Tutkielmassa käsiteltiin vain väkivaltaisia videopelejä poissulkien pelihalli- ja kolikkovideopelit, sekä niiden vaikutuksia vain lapsiin ja nuoriin. Vaikutukset aikuisiin jätettiin tutkielmasta pois. Tutkielmaan valittiin vain 2000-luvun jälkeen tuotettuja suomen- ja englanninkielisiä tutkimuksia.

Lyhyellä aikavälillä väkivaltaiset videopelit nostivat lasten ja nuorten aggressiivisuuden tasoa lyhyellä aikavälillä, mutta samaa ei huomattu pitkällä aikavälillä, kun taas prososiaaliseen käytöksen näytti vaikuttavan pelimoodi missä kilpailullinen laski prososiaalisuutta ja yhteistyömoodi nosti sitä. Kohtuuttoman paljon pelaavilla ja ei-pelaajilla ilmeni enemmän mielenterveysongelmia kohtalaisesti pelaaviin verrattuna ja pelaaminen oli joillekin tapa lievittää ahdistusta. Ei ole varmaa aiheuttaako pelaaminen masennuksen oireita vai ovatko oireet syy pelaamiselle, mutta syrjäytyneet lapset ja nuoret valitsivat väkivaltaiset videopelit muita pelejä mieluummin. Kaveripiirin muodostumisen osalta huomattiin väkivaltaisilla videopeleillä olevan lähentävä tekijä. Kiusaamisen ja väkivaltaisten videopelien väliltä löydettiin yhteys kiusaajien valitessa mieluummin väkivaltaiset videopelit, mutta kiusaaminen johtui todennäköisesti muusta syystä kuin väkivaltaisten videopelien pelaamisesta, vaikkakin niiden pelaaminen näytti johtavan huonoon koulumenestykseen. Väkivaltaisen videopelisession jälkeen lapset käyttäytyivät vaarallisemmin tosielämän aseiden lähettyvillä, sekä peleistä opitut itsepuolustustavat nähtiin yhtenä syynä aseen mukana kantamiseen nuorten keskuudessa.

Vaikutusten tutkimista tulee jatkaa videopelien muuttuessa yhä realistisemmiksi, sekä lasten ja nuorten huoltajien tietämystä vaikutuksista tulee parantaa, sillä perhetausta näyttäisi olevan yksi avaintekijöistä tutkailtaessa väkivaltaisten videopelien vaikutuksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Torvela, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.