University of Oulu

Metsätalouden vaikutukset latvapurojen pohjaeläinyhteisöihin boreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä

Saved in:
Author: Palomäki, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203141335
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Palomäki, 2022
Publish Date: 2022-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kasvavan puunkysynnän myötä kiihtyvä metsätalous uhkaa biodiversiteettiä ympäri maapalloa. Puuta käytetään raaka-aineena rakennus- ja pakkausmateriaalin lisäksi energiantuotannossa. Metsät luetaan yhdeksi uusiutuvan energian lähteeksi, joka ilmastonmuutoksen kiihtyessä edelleen lisää metsiin kohdistuvaa painetta. Tämä aiheuttaa luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä metsäekosysteemeissä, sekä useissa metsiin kytkeytyneissä ekosysteemeissä. Yksi näistä kytkeytyneistä ekosysteemeistä on jokiverkoston latvapurot, jotka sijaitsevat tyypillisesti metsäisillä alueilla ollen alttiita maa- ja metsätalouden toimenpiteille. Tämän työn tarkoituksena on selvittää millaisia vaikutuksia metsätalouden ja siihen liittyvän maankäytön toimenpiteillä, erityisesti suojavyöhykkeen muokkaamisella ja metsämaiden ojittamisella, on latvapuroihin ja niiden pohjaeläinyhteisöihin.

Latvapuroilla on tärkeä merkitys koko jokiverkoston säätelyssä, sekä resurssien ylläpidossa. Näiden avainhabitaattien merkitystä erilaisten vesistöjen ekosysteemeille ei ole tunnustettu laajalti, ja ne kärsivät suojelun puutteesta luonnonsuojeluohjelmissa. Euroopan Unionissa seurataan jäsenvaltioiden pintavesien ekologista tilaa ottamatta kuitenkaan huomioon ympäristönmuutoksille hauraita latvapuroja. Latvapurojen ekosysteemien muutosten vaikutus heijastuu kuitenkin suoraan suurempiin vesistöihin etenkin, jos suuri osa latvapuroverkostosta altistuu häiriöille.

Latvapurojen pohjaeläimet tuottavat koko jokiverkostolle ravinteita ja ovat näin ollen merkittävä osa ekosysteemitason säätelyä. Metsätaloudellisten toimenpiteiden seurauksena pohjaeläinten monimuotoisuus vähenee ja yhteisörakenteet yksipuolistuivat. Lisäksi tarkastellessa vasteita häiriöille erilaisten pohjaeläimien toiminnallisten ominaisuuksien kautta, voidaan selvästi todeta useiden ominaisuuksien suhteellisten määrien vähenevän purossa. Nämä vaikutukset heikentävät purojen biodiversiteetin lisäksi alajuoksun uomien ekosysteemien toimintaa ja heikentävät jokien virkistyskäyttöä, kuten kalastusta.

Latvapurot tulisi tulevaisuudessa liittää luonnonsuojelun piiriin. Tämän päivän metsätalous, ei ole ekologisesti kestävää. Metsänhoidolliset muutokset, kuten suojavyöhykkeiden jättäminen ja ennallistaminen, uudisojitusten lopettaminen ja harvennushakkuiden suosiminen avohakkuiden sijasta, toisivat merkittäviä vaikutuksia puroekosysteemien ja niitä ympäröivien metsäekosysteemien toiminnalle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Palomäki, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/