University of Oulu

ADHD ja sen tuki- ja hoitokeinot alakoulussa

Saved in:
Author: Hietala, Melissa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203141337
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Hietala, 2022
Publish Date: 2022-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD on neuropsykiatrinen häiriö, jonka keskeisiä oireita ovat pitkäkestoiset vaikeudet säädellä aktiivisuutta, tarkkaavuutta ja impulsiivisuutta. ADHD vaikuttaa yksilöön useilla eri elämänalueilla. Koulu on lapsen keskeinen elämänalue ja ADHD tuottaakin usein merkittäviä haasteita koulunkäyntiin ja koulussa tapahtuvaan sosiaaliseen kanssakäymiseen. Opettajilla ja muilla eri alojen ammattilaisilla on mahdollisuus erilaisilla hoito- ja tukimuodoilla vähentää ADHD:lle tyypillistä oirekuvaa ja siitä johtuvia haasteita.

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastelen millaisia haasteita ADHD-oireiset oppilaat kohtaavat alakoulussa. Tavoitteenani on tuoda esiin keskeisiä tuki- ja hoitokeinoja, joilla ADHD:lle tyypillistä oirekuvaa voidaan helpottaa. Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jonka olen luonut aikaisempien tutkimusten, eri tieteenalojen kirjallisuuden ja vertaisarvioitujen artikkeleiden pohjalta.

Tutkielmani perusteella ADHD näkyy oppilailla keskivertoa alhaisempina oppimistuloksina, vaikeutena keskittyä tunneilla ja haasteina kaverisuhteissa. Opettajalla on mahdollisuus muovata luokan arkea, oppimisympäristöä ja opettamista ADHD-oireiselle oppilaalle edulliseksi niin, että keskeinen oirekuva sekä oppiminen helpottuu. Tiiviit ja johdonmukaiset interventiot ja psykososiaaliset hoitomuodot ovat toimiviksi todettuja hoito- ja tukitoimia ADHD:lle mahdollisen lääkehoidon lisäksi. Tutkielmani osoitti, että tukitoimissa keskeisiä teemoja ovat moniammatillinen yhteistyö, kannustaminen ja johdonmukaisuus. Kaikessa tukemisessa keskeistä on yksilöllisyyden huomioiminen sekä positiivinen ja välittävä vuorovaikutus.

ADHD and its support and treatment methods in primary school

Abstract

Attention deficit hyperactivity disorder is a neuropsychiatric disorder, which main symptoms are long-term difficulties in regulating activity, alertness, and impulsivity. ADHD affects an individual in many different areas of life. School is a key area of a child’s life and ADHD does present many remarkable social challenges to school attendance and social interaction at school. Teachers and other professionals in different fields have the opportunity to reduce the symptoms and challenges of ADHD through a variety of treatment and support methods.

In this bachelor’s thesis, I will review what kind of difficulties students with ADHD face in elementary school. My goal is to bring up the essential support and treatment methods that can reduce the typical range of symptoms. My thesis is a literature review that I have written based on previous studies, literature from different sciences, and peer-reviewed articles.

Based on my study, ADHD occurs in students as lower-than-average learning outcomes, difficulties in focusing in class, and challenges in friend relationships. The teacher has the opportunity to shape the classroom’s everyday life, learning environment, and teaching of the class for the benefit of a student with ADHD so that the central range of symptoms and learning are facilitated. Concise and consistent interventions and psychosocial forms of treatments are proven to be an effective treatment and support options for ADHD in addition to possible medical treatment. Consideration of individuality along with positive and caring interaction is essential in all forms of support.

see all

Subjects:
Copyright information: © Melissa Hietala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/