University of Oulu

Autismikirjon oppilaan oppimisen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tukeminen alakoulussa

Saved in:
Author: Hakala, Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203151345
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Hakala, 2022
Publish Date: 2022-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Autismikirjon häiriö on neurobiologinen kehityshäiriö, joka ilmenee puutteina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa sekä rajoittuneina ja toistavina toimintatapoina. Autismikirjon lapsilla esiintyy puutteita esimerkiksi ei-kielellisessä viestinnässä ja ihmissuhteiden luomisessa. Lisäksi voimakkaasti rajoittunut kiinnostuneisuus ja aistipoikkeavuudet ovat yleisiä. Autismikirjon häiriö vaikuttaa yksilöllisesti lapsen elämän eri osa-alueilla niin kotona kuin koulussa. Opettajien, terveydenhuollon ammattilaisten sekä muiden eri alojen ammattilaisten tarjoamien tukikeinojen avulla voidaan tukea autismikirjon lapsen arkea.

Tämän kandidaatin tutkielman tavoitteena on esitellä tukikeinoja autismikirjon oppilaan oppimiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen alakoulussa. Tutkielmassa tarkastelen autismikirjon oppilaiden oppimisen haasteita ja sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuutta sekä koulun mahdollisuuksia vastata niihin. Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jossa hyödynnän aiempaa tutkimustietoa eri tieteenalojen tuottamista vertaisarvioiduista tutkimuksista sekä teoksista.

Tutkielmani perusteella autismikirjon häiriö ilmenee koulussa erityisesti oppimisympäristön ja toiminnanohjauksen aiheuttamien vaikeuksien sekä vertaissuhteiden tuomien haasteiden kautta. Autismikirjon oppilaan kaikessa tukemisessa on huomioitava oppilaan yksilöllisyys sekä vahvuusperustaisuus. Tutkielmani perusteella tehokkaita keinoja tukea autismikirjon oppilaan oppimista on opetuksen strukturointi, kuvatuki sekä oppimisympäristön mukauttaminen. Sosiaalisen vuorovaikutuksen tukemisessa voidaan taas soveltaa sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen harjoittelua sekä oppilaan itsetunnon vahvistamista.

Support activities in learning and social interaction skills on students with ASD in primary school

Abstract

Autism spectrum disorder (ASD) is a neurobiological developmental disorder that appears as impairment in both reciprocal social interaction and communication skills as well as stereotyped behavior. Children with ASD have impairment in nonverbal communication and creating relationships with other children. In addition, highly constricted interests and sense abnormalities are common. ASD has an individual influence on several sectors in child’s life both at home and in school. Supportive actions in life are offered by teachers, healthcare professionals and professionals in other fields.

The ambition of this bachelor’s thesis is to introduce supportive actions in learning and social interaction skills in primary school with children with ASD. In this thesis I will examine difficulties in learning and impairment of social interaction with children with ASD. I will also survey the primary school’s opportunities to respond to it. This thesis is a literature review where I will utilize previous studies for instance peer-reviewed articles and literature from several branch of science.

Based on this thesis children with ASD have difficulties in executive functions and learning environment as well as challenges in peer relationships in primary school. Child’s individuality and strengths must be considered in all supportive actions. Structured teaching, visual support and conformation of the learning environment are effective means to support learning of children with ASD, whereas social interaction can be supported by practicing social and emotional skills and improving child’s self-esteem.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sofia Hakala, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/