University of Oulu

Individual agency and action on climate change : a critical discourse analysis of discursive public engagement in British broadsheet media

Saved in:
Author: Pallaspuro, Elina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203151353
Language: English
Published: Oulu : E. Pallaspuro, 2021
Publish Date: 2022-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report on Global Warming of 1.5°C (SR15), published in October 2018, catalysed increase in the media coverage of climate change. The Report highlighted the need for a societal transformation, acknowledging the role of the public in mitigation and adaptation (e.g., individual choices are dependent on enabling conditions, while system-level functions are dependent on public acceptance). The media has great potential to influence the way people perceive different issues. This study examines the discursive engagement of the public with climate change action in the British national broadsheet news media following the release of SR15. The data was gathered from one week period from the websites of The Guardian and The Telegraph, which were chosen because of their reach and differing values. With critical discourse analysis (CDA), this thesis analysed 46 articles featuring mitigation and/or adaptation regarding individuals, investigating constructions of the strategies and individual agency (capacity or ability to act). Four articles, chosen with purposive sampling, were analysed in detail.

This thesis adds to the literature on climate change communication by combining the multidisciplinary research on public engagement with CDA. In line with previous research, the findings show the left-leaning The Guardian included various, more nuanced climate change discourses compared to the right-leaning The Telegraph, which also published denialist views. The Guardian highlighted moral responsibility and hope, and strongly encouraged citizenship behaviour while other actions were framed helpful in the transformation, positioning the suggested individual actions to a holistic context. The Telegraph’s predominant discourses were neoliberalism and ecomodernism, which underlined economic costs and benefits, individual freedom (which also supported freedom from action), and preferred maintaining the status quo.

Yksilön toimijuus ja toiminta ilmastonmuutoksen suhteen : kriittinen diskurssianalyysi diskursiivisesta yleisön sitouttamisesta Iso-Britannian uutismediassa

Tiivistelmä

Lokakuussa 2018 julkaistu hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n Global Warming of 1.5 °C -erikoisraportti (SR15) kasvatti merkittävästi ilmastonmuutoksen medianäkyvyyttä. Raportti painotti yhteiskunnallisen muutoksen tärkeyttä huomioiden kansalaisten roolin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja siihen sopeutumisessa (esim. yksilön valinnat ovat riippuvaisia niitä mahdollistavista olosuhteista, kun systeemitason toiminnat puolestaan ovat riippuvaisia kansalaisten hyväksynnästä). Medialla on mahdollisesti merkittävä vaikutus ihmisten käsityksiin eri asioista. Tämä tutkimus tarkastelee diskursiivista yleisön sitouttamista toimintaan ilmastonmuutoksen suhteen Iso-Britannian uutismediassa SR15:n tiimoilta. Tutkimuksen aineisto kerättiin viikon ajalta The Guardianin ja The Telegraphin nettisivuilta. Lehdet valittiin levikin sekä eriävien arvojen perusteella. 46 artikkelia, jotka sisälsivät yksilön ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja/tai siihen sopeutumisen keinoja, tarkasteltiin kriittisen diskurssianalyysin avulla tutkien eri strategioiden ja yksilön toimijuuden diskursiivisia rakentumisia. Neljä harkintaan perustuvalla otannalla valittua artikkelia analysoitiin yksityiskohtaisesti.

Tämä opinnäytetyö täydentää aiempaa tutkimusta ilmastonmuutoksen kommunikoinnista yhdistäen kriittisen diskurssianalyysin ja monitieteellisen tutkimuksen yleisön sitouttamisesta. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aiempien tutkimusten kanssa osoittaessaan että vasemmalle kallistuva The Guardian sisälsi useita, monipuolisempia ilmastonmuutosdiskursseja kuin oikealle kallistuva The Telegraph, joka julkaisi myös ilmastonmuutoksen kieltäviä näkemyksiä. The Guardian korosti moraalista vastuuta ja toivoa, sekä kannusti vahvasti aktiiviseen kansalaiskäyttäytymiseen kehystäen muun toiminnan muutosta tukevaksi ja asettaen yksilön toiminnan kokonaisvaltaiseen kontekstiin. The Telegraphin vallitsevat diskurssit olivat uusliberalismi ja ekomodernismi, jotka painottivat taloudellisia kuluja ja hyötyjä, yksilön vapautta (joka tuki myös toiminnasta vapautumista), ja suosivat vallitsevan tilanteen säilyttämistä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Elina Pallaspuro, 2021. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.