University of Oulu

Women’s rights and heartbeats : (de)legitimation of abortion and the Texas Senate Bill 8 in the United States news media

Saved in:
Author: Heinola, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203151355
Language: English
Published: Oulu : E. Heinola, 2021
Publish Date: 2022-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis examines the abortion debate, which gained attention after the Texas Senate Bill 8 (SB 8) was introduced in May 2021 and came into effect on September 1st, 2021. By employing critical discourse analysis and Van Leeuwen’s (2007) framework for analyzing legitimation, this thesis aims to find out what types of discourses are prevalent in the debate and how legitimation strategies are used to justify and oppose abortion and SB 8. The reproduction of both ideologies in this debate are examined. The data for this study consist of 20 opinion articles discussing abortion and SB 8, 10 from The New York Times representing the pro-choice movement, and 10 from Fox News representing the pro-life movement. Three main discourses were identified, which appeared in both sources. These are the discourse of women and wellbeing, which frames abortion as a feminist issue, the discourse of life and personhood, which frames abortion as an issue of fetal personhood, and the discourse of legality and Constitution, which frames SB 8’s constitutionality. In addition, multiple legitimation strategies, such as impersonal authority, authority of conformity and moral evaluation, were used to achieve legitimation. The three discourses are used as a foundation for the reproduction of both pro-life and pro-choice ideologies and to seek legitimacy through legitimation strategies. Thus, abortion ideologies are reproduced through these discourses and the legitimation strategies utilized in them. Both abortion movements often seek legitimation for their arguments and ideologies by representing the other movement in a negative light. Additionally, this thesis found that women have stronger representation in The New York Times’ articles while men dominated Fox News’ articles.

Naisten oikeuksia ja sydämenlyöntejä : abortin ja Texasin uuden aborttilaki SB 8:n legitimaatio ja kritisointi Yhdysvaltojen uutismediassa

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin tutkielmassa tarkastellaan Yhdysvaltojen aborttikeskustelua, joka sai huomiota Texasin uuden aborttilain — SB 8:n — myötä. Laki esiteltiin maaliskuussa ja se astui voimaan syyskuussa 2021. Tämä tutkielma pyrkii selvittämään kriittisen diskurssianalyysin ja Van Leeuwenin (2007) legitimaation analysoinnin viitekehyksen avulla, mitä diskursseja keskustelussa esiintyy sekä millaisia legitimaatiostrategioita diskursseissa hyödynnetään. Lisäksi ideologioiden reproduktiota tarkastellaan. Tutkielman aineisto koostuu 20 mielipidekirjoituksesta, jotka ottavat kantaa aborttiin ja SB 8:aan. 10 artikkelia kerättiin The New York Times lehdestä, joka edustaa aborttimyönteistä liikettä (pro-choice), kun taas toiset 10 kerättiin Fox Newsiltä, edustaen abortinvastaista liikettä (pro-life). Kolme molemmissa lähteissä esiintyvää keskeistä diskurssia tunnistettiin. Nämä olivat: 1) naisten ja hyvinvoinnin diskurssi, joka kehystää abortin feministisenä asiana; 2) elämän ja ihmisyyden diskurssi, joka kehystää abortin sikiön ihmisyyden ongelmana, ja 3) laillisuuden ja perustuslain diskurssi, joka kehystää lain perustuslaillisuutta. Lisäksi useita legitimaatiostrategioita, kuten persoonatonta auktoriteettia, yhdenmukaisuuden auktoriteettia ja moraalista arviointia, käytetään legitimaation saavuttamiseksi. Havaittuja diskursseja käytetään pohjana molempien aborttiliikkeiden ideologioiden reproduktioon ja legitimiteetin luomiseen legitimaatiostrategioiden kautta. Täten abortti-ideologioita jäljennetään näiden diskurssien ja niissä käytettyjen legitimaatiostrategioiden kautta. Molemmat liikkeet tavoittelivat legitimaatiota argumenteillensa ja ideologioilleen usein esittämällä toisen liikkeen negatiivisessa valossa. Lisäksi tutkielmassa havaittiin, että naiset ovat enemmän esillä The New York Times lehden artikkeleissa, kun taas miehet dominoivat Fox Newsin artikkeleita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Heinola, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/