University of Oulu

Linguistic imitation and patchwriting in EFL : Swedish upper secondary students mimicking linguistic features, structures, and the lexicon

Saved in:
Author: Heikkinen, Jenna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203151360
Language: English
Published: Oulu : J. Heikkinen, 2021
Publish Date: 2022-03-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis is a qualitative study that investigates how Swedish upper secondary students mimic linguistic items and structures of a short story The Invisible Japanese Gentlemen by Graham Greene. The data consists of ten student essays that are based on the source text by Graham Greene. This thesis compares and examines the similarity of the student texts and the source text. Additionally, this thesis explores how literary texts could be used in language learning and teaching and discusses what kind of role linguistic mimicry and imitation have in verbal communication and language acquisition. This thesis also offers pedagogical and linguistic perspectives to the current notions of plagiarism and patchwriting. The findings demonstrate that all of the students, regardless of their language proficiency level, mimic the source text on a lexical, morphological and syntactic level. Students with higher linguistic proficiency mimic the punctuation to a greater level than the less-proficient students. The students mimic morphological items of the source text mainly by using identical or similar verbs, verb constructions, and adverbs. The students mimic lexical items most frequently by copying individual words directly from the source text. Many of the students also use synonyms for the original lexical items. On a syntactical level, many of the students mimic phrases and sentences of the source text by copying, imitating, and modifying them. Overall, the findings support the fact that literary texts offer great language exposure for language students, and thus stimulate language acquisition on different linguistic levels. More research on how linguistic imitation contributes to language learning needs to be done. Also, the terms plagiarism and patchwriting should be defined more precisely to universally determine the limit what is considered plagiarism and what patchwriting.

Kielellinen imitointi ja tilkkukirjoittaminen englannin kielen oppimisessa : ruotsalaiset lukiolaiset matkimassa kielellisiä piirteitä, rakenteita sekä sanoja

Tiivistelmä

Tämä tutkielma on laadullinen tutkimus, joka tutkii kuinka ruotsalaiset lukiolaiset matkivat kielellisiä yksikköjä sekä rakenteita Graham Greenen novellista The Invisible Japanese Gentlemen (”Näkymättömät japanilaiset herrat”). Tutkielman aineisto koostuu kymmenestä oppilasesseestä, jotka on kirjoitettu Graham Greenin novellin pohjalta. Tutkielmassa vertaillaan ja tarkastellaan oppilasesseiden ja lähdetekstin välisiä samankaltaisuuksia. Tämän lisäksi tutkielmassa pohditaan sitä, miten kaunokirjallisia tekstejä voitaisiin käyttää kielen oppimisessa ja opetuksessa, sekä tutkitaan sitä, millainen rooli kielellisellä matkimisella ja imitaatiolla on verbaalisessa kommunikaatiossa sekä kielen omaksumisessa. Tämä tutkielma tarjoaa myös pedagogisia ja lingvistisiä näkökulmia nykyisiin näkemyksiin plagioinnista ja tilkkukirjoittamisesta (engl. patchwriting).

Tutkimustulokset osoittavat, että jokainen oppilas englannin taitotasostaan riippumatta matkii lähdetekstiä leksikaalisella, morfologisella ja syntaktisella tasolla. Ne oppilaat, joilla englannin taitotaso on korkeampi matkivat välimerkkien käyttöä enemmän kuin oppilaat, joiden englannin taitotaso on heikompi. Oppilaat matkivat lähdetekstin sanaluokkia pääasiassa käyttämällä samanlaisia verbejä, verbirakenteita ja adverbeja. Lähdetekstin lekseemejä oppilaat matkivat useimmin kopioimalla yksittäisiä sanoja suoraan lähdetekstistä. Monet oppilaat käyttivät tosin myös synonyymejä lähdetekstin lekseemeistä. Syntaktisella tasolla monet oppilaat matkivat lähdetekstin fraaseja ja lauseita kopioimalla, imitoimalla sekä muokkaamalla niitä. Kaiken kaikkiaan tutkimustulokset tukevat sitä, että kaunokirjalliset tekstit tarjoavat kielten opiskelijoille hyvää kielellistä altistumista ja siten stimuloivat kielen omaksumista eri tasoilla. Enemmän tutkimusta kuitenkin tarvitaan siitä, kuinka kielellinen imitaatio edistää kielen oppimista. Myös plagioinnin termit tulisi määritellä tarkemmin, jotta voidaan täsmentää universaalinen raja niiden välille.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenna Heikkinen, 2021. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/