University of Oulu

Pääväylien päällystystöiden valvonta Suomessa

Saved in:
Author: Palosaari, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 37
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203161378
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Palosaari, 2022
Publish Date: 2022-03-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä tutustutaan laadunvarmennukseen ja sen valvontaan Suomen päällystetyillä teillä, joiden tienpitäjänä toimii valtio. Tärkeimpiä tarkasteltavia laatutekijöitä ovat itse urakoissa noudatettava vakiintunut laadunvarmennusprosessi sekä päällysteiden mitattavat tekniset ominaisuudet, jotka vaikuttavat kulutuskerroksen loppulaatuun.

Tavoitteena on selvittää päällystysurakan eri vaiheet, joissa laatua tulee valvoa. Lisäksi selvitetään urakan tilaajan ja palveluntuottajan eri vastuita, ja kartoitetaan sopimusehtoja, joita sovelletaan ELY-keskusten vetämissä hankkeissa. Onnistuneessa päällystyshankkeessa toimiva lopputulos lähtee aina päällystysohjelman suunnittelusta ja käytettävien päällysteiden valinnasta. Päällystesuunnittelu on moniulotteista, ja se pitää sisällään muun muassa kustannustenhallintaa sekä priorisointia eri tieosuuksien kunnostamisen välillä.

Tärkein tekijä onnistuneen lopputuloksen takaamiseksi on asfalttituotantolaitoksilla ja päällystystyömaalla tehtävät mittaukset, joilla voidaan seurata valmistetun tuotteen sopivuutta levitettäväksi tiestölle. Työssä perehdytään eri asfalttityyppeihin sekä niiden käyttökohteisiin, ja niiden vaikutukseen valmiiseen lopputulokseen.

Supervision of main road asphalt paving in Finland

Abstract

In this bachelor’s thesis, one gets acquainted with quality assurance and its supervision on paved roads in Finland, which are maintained by the state. The most important quality factors to be considered are the well-established quality assurance process to be followed in the contracts themselves and the measurable technical properties of the coatings, which affect the final quality of the wear layer.

The aim is to find out the different stages and perspectives of the paving contract where quality must be managed and controlled. In addition, the different responsibilities of the contracting authority and the service provider are clarified, and the contract terms that apply to projects run by ELY centers are mapped out. The successful outcome of an elaborate paving project always depends on the choice of paving program and asphalt concretes being used. Pavement design is multidimensional and includes, among other things, cost control and prioritization between the rehabilitation of different road sections.

The most important factor in ensuring successful end results are measurements taken at the asphalt production plants and paving sites to monitor the suitability of the finished product for application to the road. This thesis presents different types of asphalt concrete and their applications, as well as their effect on the finished result.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Palosaari, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.