University of Oulu

”Jos tähän pääsis ni mä olisin niin onnellinen ku olla ja voi” : ADHD-diagnoosin saaneiden oppilaiden käsityksiä hyvästä oppimisympäristöstä

Saved in:
Author: Kiviniemi, Anne1; Porkola, Elisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 71
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203161379
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kiviniemi; E. Porkola, 2022
Publish Date: 2022-03-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kairaluoma, Leila
Reviewer: Mononen, Riikka-Maija
Kairaluoma, Leila
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ADHD-diagnoosin saaneiden oppilaiden käsityksiä heille mieluisasta oppimisympäristöstä. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) on kehityksellinen häiriö, joka heikentää yksilön toimintakykyä. Sen oireita ovat tyypillisesti tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Oppimisympäristö voidaan määritellä sellaisiksi tiloiksi, paikoiksi, yhteisöiksi ja toimintakäytännöiksi, jotka mahdollistavat oppimisen.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa korostettiin lapsinäkökulmaa. Aineisto kerättiin puolistrukturoiduilla yksilöhaastatteluilla. Haastatteluihin osallistui kuusi peruskoulun 1.–6. luokan oppilasta, joista jokaisella on ADHD-diagnoosi. Tutkimuksen aineisto käsiteltiin teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla. Analyysin taustalla vaikutti oppimisympäristöjen jaottelu fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen osa-alueeseen. Haastattelujen aikana tehtiin piirros toiveiden oppimisympäristöstä.

Tutkimustuloksista selvisi, että tutkimukseen osallistuneet ADHD-diagnoosin saaneet oppilaat kaipaisivat oppimisympäristöltä omaa paikkaa, tilaa ja rauhaa. Sitä oppimisympäristöä, jossa he itse haluaisivat työskennellä, kuvattiin mukavaksi ja omaa oloa siellä ollessa rauhalliseksi. Haastateltavien vastauksissa oli havaittavissa viitteitä heidän nykyisiin oppimisympäristöihinsä, muun muassa koululuokkaan.

Tutkimuksen tulokset myötäilevät suurelta osin niitä ohjeita, joita eri tahot ovat antaneet ADHD-diagnoosin saaneiden oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi. Päivien tasainen rytmitys liikkumisen mahdollistavilla tauoilla auttaa oppilaita purkamaan ylimääräistä energiaa ja keskittymään paremmin opetukseen. Mieluinen tekeminen, kuten erilaiset leikit ja liikuntamuodot, olisivat myös tervetullut lisä koulupäiviin. Oppilaat toivoivat mahdollisuutta tehdä omaan koulupäivään liittyviä valintoja esimerkiksi koulupäivän keston, opiskelupaikan tai oppituntien järjestyksen suhteen.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää oppimisympäristöjen tarkasteluun oppilaiden näkökulmasta ja oppilaille suunnattujen tukitoimien suunnittelussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anne Kiviniemi; Elisa Porkola, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/