University of Oulu

Korkeakouluopiskelijan opiskelimotivaatioon vaikuttavien tekijöiden analyysi

Saved in:
Author: Härmä, Reeta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203161396
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Härmä, 2022
Publish Date: 2022-03-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani perehtyy korkeakouluopiskelijoiden opiskelumotivaatioon vaikuttaviin tekijöihin, joita nousee esille yksilölähtöisistä tekijöistä, opiskelijan ympäristöstä sekä yhteiskunnallisista ulottuvuuksista käsin. Työni tutkimusmetodina toimii aiempien kasvatustieteen kentällä tehtyjen tutkimusten tarkastelu, ja tulosten yhteenveto eli tarkemmin sanottuna toteutan tutkimustyöni kirjallisuuskatsauksena. Tavoitteena on löytää sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat opiskelumotivaatioon tavalla tai toisella sekä pohtia niitä.

Tutkielman toisessa osiossa avaan teoreettista taustaa, eli oppimisen ja oppimismotivaation käsitteet. Työssä perehdyn oppimiseen ja siihen liittyviin haasteisiin, kuten stressiin, oppimisvaikeuksiin ja ammatinkuvaan. Aiemmalla koulutustaustalla ei tunnu olevan juurikaan yhteyttä opiskelumotivaatioon, mutta korkeakouluopintoihin valikoituneiden aineistossa ylioppilastutkinto korostuu.

Kolmannessa osiossa avaan hieman korkeakouluopiskelijan sosiaalisia ympäristöjä, joissa opetus ja muu vuorovaikuttaminen tapahtuu. Tutkielmani aineiston mukaan myös korkeakouluun verkostoituminen ja sosiaalisten suhteiden, kuten ystävyyksien muodostaminen on yhteydessä opiskelumotivaatioon. Tässä osiossa perehdyn esimerkiksi korkeakoulupedagogiikkaan, kuten opetushenkilökunnan rooliin sekä pedagogisiin keinoihin. Perheen ja kodin asettama ilmapiiri voi edistää opiskelijakulttuuriin sopeutumista ja siten vaikuttaa opiskelumotivaatioon suotuisasti, jonka vuoksi tarkastelen myös laajempaa sosiaalista piiriä.

Tutkielmassa olen avannut opiskelumotivaatiota myös yhteiskunnallisten ulottuvuuksien kautta, kuten sosialisaation käsitteellä. Pohdin myös opetuksen järjestämistä sekä taloudellisia vaikuttimia opintojen aikana sekä erityisesti niiden jälkeen, sillä korkeakoulututkinto mahdollistaa useimmille opiskelijoille hyvät lähtökohdat työllistymiselle sekä sen kautta korkean palkan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reeta Härmä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/