University of Oulu

Breast mass segmentation from mammograms with deep transfer learning

Saved in:
Author: Mustonen, Henrik1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203171401
Language: English
Published: Oulu : H. Mustonen, 2022
Publish Date: 2022-03-17
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Inkinen, Satu
Isosalo, Antti
Reviewer: Inkinen, Satu
Isosalo, Antti
Description:

Abstract

Mammography is an x-ray imaging method used in breast cancer screening, which is a time consuming process. Many different computer assisted diagnosis have been created to hasten the image analysis. Deep learning is the use of multilayered neural networks for solving different tasks. Deep learning methods are becoming more advanced and popular for segmenting images. One deep transfer learning method is to use these neural networks with pretrained weights, which typically improves the neural networks performance.

In this thesis deep transfer learning was used to segment cancerous masses from mammography images. The convolutional neural networks used were pretrained and fine-tuned, and they had an an encoder-decoder architecture. The ResNet22 encoder was pretrained with mammography images, while the ResNet34 encoder was pretrained with various color images. These encoders were paired with either a U-Net or a Feature Pyramid Network decoder. Additionally, U-Net model with random initialization was also tested. The five different models were trained and tested on the Oulu Dataset of Screening Mammography (9204 images) and on the Portuguese INbreast dataset (410 images) with two different loss functions, binary cross-entropy loss with soft Jaccard loss and a loss function based on focal Tversky index.

The best models were trained on the Oulu Dataset of Screening Mammography with the focal Tversky loss. The best segmentation result achieved was a Dice similarity coefficient of 0.816 on correctly segmented masses and a classification accuracy of 88.7% on the INbreast dataset. On the Oulu Dataset of Screening Mammography, the best results were a Dice score of 0.763 and a classification accuracy of 83.3%. The results between the pretrained models were similar, and the pretrained models had better results than the non-pretrained models. In conclusion, deep transfer learning is very suitable for mammography mass segmentation and the choice of loss function had a large impact on the results.

Rinnan massojen segmentointi mammografiakuvista syvä- ja siirto-oppimista hyödyntäen

Tiivistelmä

Mammografia on röntgenkuvantamismenetelmä, jota käytetään rintäsyövän seulontaan. Mammografiakuvien seulonta on aikaa vievää ja niiden analysoimisen avuksi on kehitelty useita tietokoneavusteisia ratkaisuja. Syväoppimisella tarkoitetaan monikerroksisten neuroverkkojen käyttöä eri tehtävien ratkaisemiseen. Syväoppimismenetelmät ovat ajan myötä kehittyneet ja tulleet suosituiksi kuvien segmentoimiseen. Yksi tapa yhdistää syvä- ja siirtooppimista on hyödyntää neuroverkkoja esiopetettujen painojen kanssa, mikä auttaa parantamaan neuroverkkojen suorituskykyä.

Tässä diplomityössä tutkittiin syvä- ja siirto-oppimisen käyttöä syöpäisten massojen segmentoimiseen mammografiakuvista. Käytetyt konvoluutioneuroverkot olivat esikoulutettuja ja hienosäädettyjä. Lisäksi niillä oli enkooderi-dekooderi arkkitehtuuri. ResNet22 enkooderi oli esikoulutettu mammografia kuvilla, kun taas ResNet34 enkooderi oli esikoulutettu monenlaisilla värikuvilla. Näihin enkoodereihin yhdistettiin joko U-Net:n tai piirrepyramidiverkon dekooderi. Lisäksi käytettiin U-Net mallia ilman esikoulutusta. Nämä viisi erilaista mallia koulutettiin ja testattiin sekä Oulun Mammografiaseulonta Datasetillä (9204 kuvaa) että portugalilaisella INbreast datasetillä (410 kuvaa) käyttäen kahta eri tavoitefunktiota, jotka olivat binääriristientropia yhdistettynä pehmeällä Jaccard-indeksillä ja fokaaliin Tversky indeksiin perustuva tavoitefunktiolla.

Parhaat mallit olivat koulutettu Oulun datasetillä fokaalilla Tversky tavoitefunktiolla. Parhaat tulokset olivat 0,816 Dice kerroin oikeissa positiivisissa segmentaatioissa ja 88,7 % luokittelutarkkuus INbreast datasetissä. Esikoulutetut mallit antoivat parempia tuloksia kuin mallit joita ei esikoulutettu. Oulun datasetillä parhaat tulokset olivat 0,763:n Dice kerroin ja 83,3 % luokittelutarkkuus. Tuloksissa ei ollut suurta eroa esikoulutettujen mallien välillä. Tulosten perusteella syvä- ja siirto-oppiminen soveltuvat hyvin massojen segmentoimiseen mammografiakuvista. Lisäksi tavoitefunktiovalinnalla saatiin suuri vaikutus tuloksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henrik Mustonen, 2022. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.