University of Oulu

Varhaiskasvatuksen henkilöstön rooli ruokakasvatuksessa

Saved in:
Author: Savela, Iida1; Valtanen, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203181408
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Savela; A. Valtanen, 2022
Publish Date: 2022-03-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman aiheena on varhaiskasvatuksen ruokakasvatus. Tutkielman tavoitteena on tuoda esiin ruokakasvatuksen toteuttamista varhaiskasvatuksessa sekä selvittää henkilöstön roolia ruokailutilanteissa. Tutkielman aihetta voidaan pitää ajankohtaisena, koska ruokakasvatus on tärkeä osa varhaiskasvatusta ja monet lapset ruokailevat varhaiskasvatuksessa useita kertoja päivässä. Tutkielmassa käsitellään ruokakasvatusta varhaiskasvatuksen kontekstissa erityisesti varhaiskasvatuksen henkilöstön näkökulmasta ja tuodaan esiin erilaisia keinoja henkilöstön tueksi ruokakasvatuksen toteuttamiseen.

Tämä kandidaatintutkielma on kvalitatiivinen tutkimus, joka on toteutettu kuvailevana, tarkemmin integroivana kirjallisuuskatsauksena. Integroiva kirjallisuuskatsaus on antanut mahdollisuuden kuvailla tutkittavaa aihetta monipuolisesti. Tutkielmassa on käytetty erilaisia lähteitä, joka on mahdollistanut aiheen tutkimisen eri näkökulmista. Lähteiden laajuuden lisäksi tutkielman luotettavuutta on lisännyt tutkijatriangulaatio. Tutkielmalle on asetettu tutkimuskysymykseksi “Miten varhaiskasvatuksen henkilöstö voi toteuttaa ruokakasvatusta varhaiskasvatuksessa?”.

Tutkielman tulosten mukaan varhaiskasvatuksessa oleville lapsille tulee järjestää ravitsemustarpeet täyttävä sekä ohjattu ruokailu. Varhaiskasvatuksen ruokakasvatuksen tavoitteena on edistää lasten positiivista suhtautumista ruokaan ja syömiseen sekä tukea terveellisiä ja monipuolisia ruokailutottumuksia. Ruokakasvatus on varhaiskasvatuksen pedagogista toimintaa, jota toteutetaan ruokailutilanteiden lisäksi muussakin arjen toiminnassa. Sen suunnittelu ja toteutus ovat varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulla. Ruokakasvatuksessa keskeistä on henkilöstön rooli, koska heidän esimerkkinsä vaikuttaa siihen, millainen suhde lapsilla muodostuu ruokaan, syömiseen sekä omaan kehoonsa. Henkilöstön tulee huomioida lapsilähtöisyys sekä tiedostaa oma valta-asemansa ruokakasvatuksen toteuttamisessa.

Ruokakasvatus tapahtuu varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten välisessä vuorovaikutuksessa, jossa korostuu henkilöstön lempeä vuorovaikutus ja herkkyys eli sensitiivisyys. Henkilöstöltä vaaditaan sensitiivisyyttä, jonka avulla he voivat tunnistaa lasten aloitteita, toiveita sekä sanattomia viestejä ruokailutilanteissa. Tutkielma haastaa henkilöstöä pohtimaan sekä arvioimaan omaa toimintaansa ruokakasvatuksen toteuttamisessa. Henkilöstön tunnistaessa omia toimintatapojaan he voivat kiinnittää huomiota niissä ilmeneviin mahdollisiin epäkohtiin. Tärkeintä on toteuttaa ruokakasvatusta lapsilähtöisesti sekä lapsen etu edellä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Savela; Anniina Valtanen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/