University of Oulu

Increasing user motivation of neurological occupational therapy in virtual reality using gamification

Saved in:
Author: Penttilä, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203181409
Language: English
Published: Oulu : A. Penttilä, 2022
Publish Date: 2022-03-18
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Alavesa, Paula
Suomalainen, Markku
Reviewer: Suomalainen, Markku
Alavesa, Paula
Description:

Abstract

Neurological rehabilitation is a long process which requires a lot of work and motivation from the patient to be effective. Though patients might be motivated to partake in rehabilitation just to improve their own ability to live a more fulfilling life, it is beneficial for all parties involved to enhance patient motivation by other means as well. Gamification aims to increase user motivation with the introduction of game-like elements in a non-game context. In this study, the effectiveness of gamification techniques, common in fields such as education and life-style applications, are investigated on a virtual reality-based neurological rehabilitation software.

In this study a user study was conducted to evaluate the motivational aspect of gamification. Ten test subjects (six male and four female) aged 22–34 participated in two settings in a random predetermined order: a gamified environment and a simplified environment. After each play session, the participants filled a questionnaire and partook in a short semi-structured interview relating to the experience.

Mixed methods analysis was conducted, meaning results were analyzed both quantitatively and qualitatively. In quantitative analysis, the results showed that participants’ intrinsic motivation was greater during the gamified play session as opposed to the simplified one. Additionally, participant amotivation was somewhat higher in the simplified version. Qualitative analysis showed that the aesthetic elements combined with scoring system increased interest and motivation in the gamified environment. Though which independent elements contributed how much remained inconclusive.

Follow-up studies with larger sample sizes could confirm the findings in this study and even go as far as to compare different gamification methods to further improve the usefulness of gamification in rehabilitation context.

Pelillistämisen hyödyntäminen motivaation kasvattamisessa virtuaalitodellisuudessa järjestettävässä neurologisessa kuntoutuksessa

Tiivistelmä

Neurologinen kuntoutus on pitkä prosessi, joka vaatii paljon työtä ja motivaatiota potilaalta vaikuttaakseen tehokkaasti. Vaikka potilaat voivat olla motivoituneita kuntoututumaan parantaakseen elämänlaatuaan ja toimintakykyään, on hyödyllistä tukea motivaatiota myös toisin keinoin. Tässä tutkimuksessa tutkittiin pelillistämisen, jota on käytetty muun muassa koulutusja elämäntapasovelluksissa, hyötyjä virtuaalitodellisuudessa järjestettävässä neurologisessa kuntoutussovelluksessa.

Kymmenen koehenkilöä (kuusi miestä ja neljä naista) iältään 22–34 ottivat osaa tutkimukseen, jossa he kokeilivat kahta satunnaisessa järjestyksessä valittua virtuaalitodellisuusympäristöä: pelillistettyä, sekä yksinkertaistettua. Molemman pelisession jälkeen osallistujat täyttivät kyselylomakkeen ja osallistuivat lyhyeen haastatteluun.

Tulokset analysoitiin monimenetelmä analyysillä, tarkoittaen että tulokset analysoitiin kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisessa analyysissä tulokset osoittivat osallistujien kokeneen enemmän sisäistä motivaatiota pelillistetyssä ympäristössä kuin yksinkertaistetussa. Lisäksi koehenkilöt kokivat jokseenkin enemmän motivaation puutetta yksinkertaisessa versiossa ympäristöstä. Kvalitatiivinen analyysi osoitti, että esteettiset elementit sekä pisteiden lasku lisäsivät kiinnostusta ja motivaatiota pelillistettyyn version. Kuitenkin epäselväksi jäi, kuinka paljon yksittäiset elementit vaikuttivat tähän tuntemukseen.

Jatkotutkimukset suuremmalla osallistujamäärällä voisivat vahvistaa tämän tutkimuksen löytöjä. Lisäksi olisi mahdollista vertailla eri pelillistämismenetelmiä ja niiden hyötyjä neurologisessa kuntoutuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Penttilä, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/