University of Oulu

Varhaiskasvatuksen asiakirjojen lapsikuva 2000-luvun murroksessa

Saved in:
Author: Turpeinen, Emma-Lotta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202203221424
Language: Finnish
Published: Oulu : E.-L. Turpeinen, 2022
Publish Date: 2022-03-22
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Keränen, Virve
Uitto, Minna
Reviewer: Lanas, Maija-Liisa
Keränen, Virve
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa on tarkoituksena selvittää, millaista lapsikuvaa varhaiskasvatuksen ohjaukselliset sekä velvoittavat asiakirjat tuottavat. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan sitä, miten kyseinen lapsikuva on muuttunut varhaiskasvatuksen 2000-luvun murroksessa.

Varhaiskasvatus on käynyt läpi suuria ohjauksellisia ja hallinnollisia muutoksia 2000-luvun alusta tähän päivään. Varhaiskasvatuksen ohjaus on siirtynyt sosiaalihallinnon alaisuudesta opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen. Myös varhaiskasvatusta velvoittava laki on uudistettu täysin ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteita on päivitetty. Varhaiskasvatuksen muutoksen lisäksi ympäröivä yhteiskunta on muuttunut yhä nopeammin esimerkiksi teknologisoitumisen vuoksi. Näiden muutosten vuoksi onkin tärkeää tarkastella tämänhetkistä lapsikuvaa varhaiskasvatuksen asiakirjoissa sekä pohtia, millaisia kasvatusihanteita lapsikuva heijastelee.

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostavat lapsikuvan ja varhaiskasvatuksen käsitteet. Lapsikuvaa tarkastellaan suhteessa ihmiskäsityksen, ihmiskuvan ja ihmisihanteen käsitteisiin, sekä lapsuudentutkimukseen. Varhaiskasvatuksen käsitettä tarkastellaan etenkin sen suomalaisen historian ja merkityksen kautta. Lopuksi kuvataan varhaiskasvatuksen lainsäädännöllinen kehitys.

Tutkielma on laadullinen tutkimus ja sen aineistona toimivat neljä varhaiskasvatuksen asiakirjaa; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, Varhaiskasvatuslaki 540/2018 ja Laki lasten päivähoidosta 36/1973. Aineistoa analysoitiin teoriaohjaavasti diskurssianalyysin keinoin. Tutkimusaineistoa tarkasteltiin erilaisten lasta kuvailevien diskurssien näkökulmasta.

Tutkimustulosten perusteella keskeisiksi kokoaviksi lapsikuvan diskursseiksi täsmentyivät lapsi aikuisen toiminnan määrittämänä ja lapsi oman aktiivisen toimijuutensa määrittämänä. Lapsen kuvaaminen aikuisen toiminnan kautta liittyi selkeästi näkemykseen lapsesta kasvatuksen ja suojelun kohteena, jossa aikuisen toiminta määrittää lapsen kasvamista osaksi yhteisöään. Lapsen oman aktiivisen toimijuuden kuvauksessa keskeistä on ajatus lapsuuden itseisarvosta ja lapsen kompetenssista. Keskeinen muutos asiakirjoissa on lapsen toimijuuden korostuminen. Tulosten pohjalta voidaan kuitenkin todeta, ettei aikuisen rooli lapsen kasvun tukijana ole katoamassa. Sen sijaan kasvatuksen tapa ja tuen muodot ovat kokeneet muutoksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma-Lotta Turpeinen, 2022. Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the author(s), permission may need to be directly from the respective right holders.
  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/